Lunds kommuns sociala fonder för sjuka och behövande

 
Socialförvaltningen Resurs och utveckling
Våren 2015
Susanne Höyer
Ansökningstid 1 mars–30 april
Box 1255
Utbetalning till midsommar
221 05 LUND
Telefon 046-35 94 098

 

https://service.lund.se/FileStorageArea/Blanketter/3/Ans%C3%B6kningsblankett_vt-15.pdf

Ansökan
Ansökan om fondmedel ska göras på blankett som erhålles av fondadministratör.
För utdelning i juni är ansökningstiden 1 mars - 30 april och för utdelning i december är ansökningstiden 1 september-30 november.
 
Ansökan ska bestå av tre delar:
•Personuppgifter och uppgifter om ekonomisk ställning (ifylles på avsedd blankett)
• Ett personligt brev som anger skälen för ansökan med en beskrivning av den sökandes ekonomiska situation, hälsotillstånd eller andra uppgifter som visar att ansökan faller inom ramen för stiftelsens ändamål.
• Handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i ansökan, t.ex. kopia av senaste deklarationen, hyresavi, läkarintyg etc.