Greta och Johan Kocks Stiftelser i Trelleborg

Greta  och  Johan  Kocks  Stiftelser  i  Trelleborg
Ansökan  om  bidrag
FÖRUTSÄTTNINGAR
Greta  och  Johan  Kocks  stiftelse  för  behövande  unga,  gamla  och  sjuka  –även  kallad  Fromma  stiftelsen  –är  en avkastningsstiftelse  med  ändamål  och  syfte  att  främja barns och  ungdoms  vård  och  fostran  eller  dess  utbildning, eller främja  vård  åt  behövande  ålderstigna  eller  sjuka  eller  lytta.
 
 
Detta  sker huvudsakligen  genom  att  stöd  lämnas  till  medicinsk  forskning  (vilket  annonseras  i  särskild  ordning) men  även  enskilda  privatpersoner  bosatta  i  Trelleborgs kommun  och  föreningar  och  organisationer  i  Trelleborg  kan från  Frommas  särskilda  Understödsfond  ansöka  om  bidrag  för  specificerade  ändamål  inom  stiftelsens  stödområde.
 
Saknas  en  lokal  förening  eller  organisation  kan  även  en regional  sådan med  anknytning  till Trelleborg komma  i  fråga  för bidrag.
 
Nya  projekt  samt  ny  eller  utökad  verksamhet  avseende  barns  och  ungdomars  fostran  och  utveckling samt  behövande  äldre prioriteras  vid  fördelning  av  bidrag.
 
ANSÖKAN
Ansökan  görs  på  särskild  blankett  som  hämtas  på  stiftelsens hemsida,  www.kockskastiftelsen.se
.
Blanketten  kan  också  rekvireras  från  stiftelsens  kansli.
 
ANSÖKNINGSTIDER
Stiftelsens  styrelse  behandlar  ansökningar  om  stöd  för  speciella ändamål  i  föreningar  och  organisationer  vid  ett  samlat  tillfälle
under  försommaren.
Sådan  ansökan  ska  vara  styrelsen  tillhanda senast  den  1  april 2015.

 

Frågor  beträffande  ansökningar  om  bidrag  besvaras  per  telefon  0410-­133  20  eller  e-­post
kockskastiftelsen@swipnet.se
 
 
Greta  och  Johan  Kocks  stiftelser
Lejonhjälmsgränd  14  A
231  43  Trelleborg