HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Bidrag kan sökas av
  •  enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola,

Gymnasiestudier och studier på likvärdig nivå
För utbildning och studier lämnas bidrag endast till enskilda personer för studier vid svenska läroanstalter.
I ansökan skall skolans namn, årskurs, program eller den form av studier som ansökan avser, ovillkorligen anges.
Ansökan om bidrag för gymnasiestudier och liknande skall avse kommande läsår.
Sökande skall vid ansökan foga personbevis, betygsavskrifter, uppgift om inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt, om det gäller omyndig, föräldrars motsvarande förhållanden.

Ansökan

Ansökningstiden utgår varje år den 1 februari.
Skriftlig ansökan i ett exemplar på särskilt formulär skall i komplett skick med de bilagor den sökande vill åberopa vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari kl. 16.00. Senare inkomna handlingar beaktas inte. Infaller den 1 februari på en lördag eller söndag godtas ansökningar inkomna senast påföljande måndag kl. 16.00.
Ansökan skall avse ett år i sänder.
Ansökningsblanketter kan laddas ner från denna hemsida eller tillhandahålls av sekretariatet.
Ansökan skall uppta
  1. personbevis
  2. den tidsperiod ansökan avser
  3. det belopp som söks samt – viktigt – eget bankkonto (ej utländska bankkonton)
  4. ansökningsändamålet
  5. kostnaden för ändamålets genomförande med en tydlig specificering
  6. hur denna kostnad som helhet skall täckas
  7. redogörelse för sökandens utbildningsbakgrund, ev. tidigare produktion, ekonomiska förhållanden
  8. där så krävs, intyg högst ett år gammalt (se punkt 3, andra och fjärde stycket)
  9. en statusrapport i sådana fall då sökanden erhållit bidrag för föregående år.       Om sökande önskar lämna referenser skall dessa inges skriftligen. Stiftelsen godkänner inte muntliga referenser.
Utdelning av bidrag äger rum kring donators födelsedag den 22 juni varje år.
Beloppet erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi.
Besked om vilka som erhållit bidrag lämnas i brev.
Sökande vars ansökan inte beviljats erhåller inte något meddelande härom.

Kontakt

Stiftelsens sekretariat: 
 
 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
 
Besöksadress: Brahegatan 30
 
Telefon: 08 – 650 94 17, kl 09.00-12.00, 13.00-15.00
 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev