Flory Gates Stiftelse Stipendiefonden FRED MED JORDEN

Fond till ekologisk odling för kvinnor

Stiftelse FRED MED JORDEN skall stimulera och stödja personer, i första hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jorden egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja forskning inom detta område.

Ansökningar

Ansökan ska innehålla:

  • Namn, adress, mejladress; företagets namn och hemside-adress
  • Företagets art, storlek, areal, startår, grödor, djurslag m.m.
  • Till vad söks stipendium? kostnads - och tidskalkyl
  • Vad görs för att sprida information om ekologiskt lantbruk
  • Intyg om odlingens inriktning och betydelse från kontrollant eller rådgivare (telefonnr där intygslämnaren kan nås.)
  • Ev personlig historia om vägen till det ekologiska lantbruket.

Ansökan skickas till stipendium@fredmedjorden.se och ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

ANSÖKNINGSBLANKETT

http://fredmedjorden.se/ansok/

stipendium@fredmedjorden.se

Sista ansökningsdag 15 januari

Flory Gates Stiftelse Stipendiefonden FRED MED JORDEN
Aringsåsvägen 78
342 32 Alvesta

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation

 

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation

 

Ändamål och målgrupp

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Avgränsningar

Stipendiet är avsett för vila och rekreation och kan inte utgå till studier eller till personliga levnadsomkostnader. Det kan inte heller ges för aktiviteter som i dagens samhälle bekostas av stat, kommun eller landsting, såsom till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.

Stipendiet kan inte heller användas till annan person än den sökande.

 

Stiftelsens stipendiestyrelse har gått tillbaka till det ursprungliga ändamålet med stiftelsen. Det innebär att det inte är möjligt för sjuksköterskor som uppnått pensionsålder (67 år och äldre) att erhålla stipendium.

Ansökan

  • Ansökan om stipendium eller bidrag ska fyllas i på särskild blankett som du hittar till höger här bredvid.
  • Om du inte har tillgång till skrivare kan du få en blankett hemskickad. Vänd dig då till Svenska Röda Korsets Infoservice på telefon 0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se.
  • Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade av den sökande.
  • Sökande som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts.

 

Skicka ansökan till:

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation, Svenska Röda Korset, Ekonomienheten,

Box 17563, 118 91 Stockholm

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari, 1 maj respektive 15 oktober för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.

Har du frågor?

Om du har frågor så kontakta Malin Bessner, Svenska Röda Korset, på telefon 08-452 48 81 eller e-post malin.bessner@redcross.se

http://www.redcross.se/kontakt/institutioner-och-samarbetspartners/stiftelsen-dagmar-och-axel-bildts-donationsfond/