Stiftelsen Falkenbergs Sjukfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Falkenbergs Sjukfond

Organisationsnummer: 849000-3830
c/o Adress: Falkenbergs Kommun
Adress: Nygatan 34
Postnummer: 311 80
Ort: Falkenberg
Telefonnummer: 0346-886091
Fax:
E-post: david.sjolinder@falkenberg.se
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Hallands län
Säte: Falkenberg
Ändamål: Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av socialnämnden för bidrag under eller efter sjukhusvård till patienter eller deras familjer, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, till täckande av kostnad för eftervård, som av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta, samt till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel.

Avkastningen får icke användas för ändamål, som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täckes av medel från allmän sjukkassa.

Vid disposition av samfonden skall hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning, som finnes lämplig.

Kammarkollegiet har i beslut den 18 augusti 2015 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

Posted in Fonder & Stipendier.