Fonder och stipendier genom Ängelholms kommun

Samfonden för sociala ändamål

Bidrag kan sökas av personer som anse sig behöva understöd. Ansökan ska göras på blanketten Fondmedelsansökan – Samfond för sociala ändamål eller hämtas och lämnas hos kundtjänst i stadshuset i Ängelholm.

Ansök senast 9/10 2015.

Suhrska fonden

Stipendier för utbildning av elever vid kurser i vävning och sömnad med företräde för sådana kurser som har anknytning till Hallandsåsens traditioner. Utdelning sker en gång per år och annonseras i dagspressen. Fonden sköts av kommunens ekonomienhet. Skicka in din ansökan senast den 9/10 2015.

Fonden Ängelholms skollovskoloni

Bidrag kan sökas av opolitiska föreningar som verkar för barn och ungdom inom Ängelholms kommun.

Skepparkrokens skolfond

Fonden utbetalar stipendier till ungdomar från gamla Barkåkra kommun, med företräde för undomar från Skepparkrokens samhälle, för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Studerande som har uppnått 25 års ålder kan med hänvisning till donationsvillkoren inte erhålla medel ur fonden.

Utdelning sker en gång per år och annonseras i dagspressen. Blankett finns även att hämta hos Kundtjänst. Närmare upplysningar kan ges av skolkurator vid gymnasieskolan.

Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms skollovskolonifond

Bidrag kan sökas av föreningar verksamma i Ängelholms stad för ferie- eller lägerverksamhet, utanför kommunen, för barn och ungdomar under 2015.

Ansökan ska vara Ängelholms kommun, Samhällsutveckling, 262 80 Ängelholm, tillhanda senast den 1 september 2015. Till ansökan ska bifogas en av föreningen bestyrkt deltagarförteckning.

Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms understödsfond för hantverkare

Understöd till behövande hantverkare vilkas verksamhet i huvudsak varit förlagd till Ängelholm eller änkor efter sådana. Utdelning sker en gång per år och annonseras i dagspressen. Fonden sköts av kommunens ekonomienhet. Skicka in din ansökan senast den 9/10 2015.

Goldi och Ludvig Berglunds fond

Bidrag kan sökas för allmännyttigt eller vetenskapligt ändamål i Munka-Ljungby socken. Fonden sköts av kommunens ekonomienhet. Skicka in din ansökan senast den 9/10 2015.

Ansökan skickas till:
Ängelholms kommun Kundtjänst
Östra vägen 2,
262 80 ÄNGELHOLM
Tel 0431-87 000 

http://www.engelholm.se/Omsorg-hjalp/Ekonomiskt-stod/Fonder-stipendier-och-kulturpris/