Svalövs kommuns fonder

silvrig höstanemon

Bild från Instagram luisluise

Stiftelser

 
 

Svalövs kommun förvaltar ett antal stiftelser (fonder, donationer). Avkastningen från dessa går till olika ändamål i enlighet med givarnas uttryckta önskningar.

 
 Du som är skriven i Svalövs kommun kan ansöka om pengar ur stiftelserna*. Tillsammans med ansökan ska bifogas personbevis. Skriv ett kort men tydligt brev med motivering till varför du bör få bidrag, ange kontaktuppgifter och eventuellt andra handlingar som kan styrka din ansökan, ex studiebevis.

* Gäller inte för Evy och Ernst Johanssons stipendiefond, utan då ska du vara skriven i Kropps församling som ligger i Helsingborgs kommun.

Adressera ansökan till stiftelsens namn på följande adress: Stiftelsens namn
Svalövs kommun
268 80 Svalöv

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 december varje år om inte annat anges under respektive stiftelse.

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond

Enligt stadgar för stiftelsen skall, efter att 10 % av årliga avkastningen lagts till kapitalet, kvarvarande avkastning användas till stipendier åt skötsamma, flitiga och begåvade ungdomar av båda könen, som där av äro i behov för utbildning vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för av staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall dessutom vid tiden för ansökan vara folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i det område som motsvaras av dåvarande Norrvidinge kommun. Ett beslut hos Kammarkollegiet (2004) om permutation medger att även sökande som varit tvungna att folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, ska kunna få stipendiet.

Stiftelsen Sociala samfonden

Stiftelsen tillkom 1984 genom en permutation där ett antal fonder med sociala ändamål och skoländamål sammanlades till en social samfond. Enligt stiftelsens stadgar skall, efter att 10 % av årliga avkastningen lagts till kapitalet, kvarvarande avkastning användas för att främja barn- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade avseende sådana ändamål och behov som stat och kommun inte tillgodoser med skattemedel. Beslut om utdelning fattas av socialnämnden eller motsvarande vid aktuell tidpunkt. Ansök senast 30 september.

Evy och Ernst Johanssons stipendiefond

Fonden har till ändamål att främja och uppmuntra ungdomar under 25 år bosatta i Kropps Pastorat att utbilda sig inom jordbruksyrket på gymnasial- eller eftergymnasial nivå. Det årliga stipendiet skall vara av en storlek att det täcker terminsavgiften vid utbildningsanstalten, innefattande kursavgift, boende och skäligt uppehälle. Detta ändamål skall tillgodoses genom årlig utbetalning av ett stipendium av fondens nettoavkastning samt - vid behov - även från fondens kapital.

Stiftelser ämnade kommunens grundskolor. Ansökningar mottages inte, pedagoger och rektor beslutar om utdelning:

Stiftelsen Georg och Elsa Pehrssons stipendiefond

Enligt stiftelsens stadgar skall, efter att 10 % av årliga avkastningen lagts till kapitalet, kvarvarande avkastning utdelas årligen i samband med avslutningen på våren genom lärarkollegiets försorg till elever vid Svalöfs Kommunala Mellanskola. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen (delegeras till Linåkerskolan).

http://www.svalov.se/uppleva--gora/stipendier-fonder/stiftelser.html

Posted in Fonder & Stipendier.