Stiftelsen Ebbas minne

Stiftelsens ändamål

1:a hand som bidrag till äldre och sjuka från Östra Vemmenhögs församling för vård vid privat vårdinrättning eller olika hjälpåtgärder inom hemsjukvården för rehabilitering och aktivering av sjuk åldring för att bidraga till eller möjliggöra att den sjuke längre och bättre kan vistas eller vårdas i egen hemmiljö eller eljest annorledes än på lasarett, sjukstuga eller vårdhem. Som ex. på lämpliga hjälpåtgärder må nämnas extra hemhjälp, ersättare för vila åt anhörig vårdare, bidrag till lämplig rekreationsresa, extra färdtjänst, olika tekniska hjälpmedel, särskild tandvård eller andra lämpliga hjälpåtgärder och aktiviteter för daglig livsföring (ADL), som icke lämpligen direkt kunna erhållas genom samhällets försorg.

2:a hand som hjälp enligt ovan för annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad från församlingen. Om icke någon hjälpbehövande finnes i Östra Vemmenhögs församling, får istället motsvarande hjälp ges åt äldre och sjuka i Skurups kommun.

Stiftelsen Ebbas minne
Skurups Kommun
274 80 SKURUP
0411-53 60 16
Posted in Fonder & Stipendier.