Sällskapet De Gamlas Vänner

Sällskapet De Gamlas Vänner

om stiftelsen

Sällskapet De Gamlas Vänner har till ändamål att genom utdelande av penningunderstöd eller på annat sätt främja vård av behövande, ålderstigna, bildade kvinnor. Med "ålderstigen" menas enligt Sällskapets beslut att sökande fyllt 65 år och med "bildad" avses utbildning och kurs utöver folkskola eller grundskola.

Endast ensamstående kan erhålla understöd.

att ansöka

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober.

 

Stiftelsen Sävstaholm

Bild från Instagram annikasnaturligating

Bild från Instagram annikasnaturligating

 

 

Stiftelsen Sävstaholm har en lång historia och ändamålet har under alla år varit att bidra till en god tillvaro för personer med utvecklingsstörning. Numera sker det genom att ge bidrag till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning med mera.

Stiftelsen lämnar bidrag till:

1. Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd till vård, utbildning och fortsatt utveckling.

Bidrag ges bland annat till utbildning, hjälpmedel och aktiviteter för utveckling och rekreation. Till ansökan ska bifogas intyg om funktionsnedsättningen från läkare, kurator, psykolog eller lärare.

2. Anhöriga och personal som arbetar med utbildning, behandling och vård av personer med utvecklingsstörning.

Bidrag ges exempelvis för deltagande i kurser, konferenser och annan fortbildning.

3. Till skolresor med mera för barn och ungdomar med utvecklingsstörning.

För samtliga gäller:

  • Bidrag ges inte till verksamhet eller hjälpmedel som enligt lag åligger stat, landsting eller kommun att svara för.
  • Bidrag beviljas inte i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp.
  • Bidrag beviljas vanligen inte två år i följd.
  • Ansökan måste vara undertecknad.

Ansökan, på särskild ansökningsblankett, sänds när som helst under året, till Stiftelsen Sävstaholm, Bangårdsgatan 13, 3 tr, 753 20 Uppsala. Observera att såväl ansökningsblanketten som bilagorna ska lämnas i fyra (4) exemplar.Beslutsgruppen har sammanträde fyra gånger per år med cirka tre månaders mellanrum.