Sällskapet De Gamlas Vänner

Sällskapet De Gamlas Vänner

om stiftelsen

Sällskapet De Gamlas Vänner har till ändamål att genom utdelande av penningunderstöd eller på annat sätt främja vård av behövande, ålderstigna, bildade kvinnor. Med "ålderstigen" menas enligt Sällskapets beslut att sökande fyllt 65 år och med "bildad" avses utbildning och kurs utöver folkskola eller grundskola.

Endast ensamstående kan erhålla understöd.

att ansöka

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober.

 

Stiftelsen Sävstaholm

Bild från Instagram annikasnaturligating

Bild från Instagram annikasnaturligating

 

 

Stiftelsen Sävstaholm har en lång historia och ändamålet har under alla år varit att bidra till en god tillvaro för personer med utvecklingsstörning. Numera sker det genom att ge bidrag till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning med mera.

Stiftelsen lämnar bidrag till:

1. Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd till vård, utbildning och fortsatt utveckling.

Bidrag ges bland annat till utbildning, hjälpmedel och aktiviteter för utveckling och rekreation. Till ansökan ska bifogas intyg om funktionsnedsättningen från läkare, kurator, psykolog eller lärare.

2. Anhöriga och personal som arbetar med utbildning, behandling och vård av personer med utvecklingsstörning.

Bidrag ges exempelvis för deltagande i kurser, konferenser och annan fortbildning.

3. Till skolresor med mera för barn och ungdomar med utvecklingsstörning.

För samtliga gäller:

  • Bidrag ges inte till verksamhet eller hjälpmedel som enligt lag åligger stat, landsting eller kommun att svara för.
  • Bidrag beviljas inte i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp.
  • Bidrag beviljas vanligen inte två år i följd.
  • Ansökan måste vara undertecknad.

Ansökan, på särskild ansökningsblankett, sänds när som helst under året, till Stiftelsen Sävstaholm, Bangårdsgatan 13, 3 tr, 753 20 Uppsala. Observera att såväl ansökningsblanketten som bilagorna ska lämnas i fyra (4) exemplar.Beslutsgruppen har sammanträde fyra gånger per år med cirka tre månaders mellanrum.

 

BERTEBOS Stiftelse

 
 
 
 
 

livsmedel

 
 
 
jordbruk
 
 
 
kor

BERTEBOS Stiftelse instiftades 1994 av Olof och Brita Stenström. Den har till ändamål att främja undervisning och vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn. Den har redan givit ett antal forskare möjlighet, genom BERTEBOS pris och andra stipendier, att fortsätta sina viktiga forskningsarbeten inom området jordbruk och livsmedel.

Stiftelsens stora pris, BERTEBOS pris delas ut vartannat år. KUNGLIGA SKOGS- OCH LANTBRUKS- AKADEMIEN (KSLA) är ombedda att utse pristagare och priset delas ut vid en stor högtid på Karl dagen den 28 januari. Priset är på 300 000 SEK och prisutdelare har varit Kung Carl XVI Gustav, Kronprinsessan Viktoria, Prinsessan Lilian och Prinsessan Christina.

Förutom det stora BERTEBO priset, finns stipendier att söka direkt av stiftelsen. Stipendier kan alla som sysslar med någon forskning, eller studier, inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi vid högskola eller universitet söka medel från. Även försöksverksamhet inom dessa områden i Halland kan motivera till ett stipendium. instiftades 1994 av Olof och Brita Stenström. Den har till ändamål att främja undervisning och vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn. Den har redan givit ett antal forskare möjlighet, genom BERTEBOS pris och andra stipendier, att fortsätta sina viktiga forskningsarbeten inom området jordbruk och livsmedel.

Stiftelsens stora pris, BERTEBOS pris delas ut vartannat år. KUNGLIGA SKOGS- OCH LANTBRUKS- AKADEMIEN (KSLA) är ombedda att utse pristagare och priset delas ut vid en stor högtid på Karl dagen den 28 januari. Priset är på 300 000 SEK och prisutdelare har varit Kung Carl XVI Gustav, Kronprinsessan Viktoria, Prinsessan Lilian och Prinsessan Christina.

Förutom det stora BERTEBO priset, finns stipendier att söka direkt av stiftelsen. Stipendier kan alla som sysslar med någon forskning, eller studier, inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi vid högskola eller universitet söka medel från. Även försöksverksamhet inom dessa områden i Halland kan motivera till ett stipendium.

Hur ansöker man om bidrag?

Sista inlämningsdag är 31 oktober. Styrelsen prövar korrekt inkomna ansökningar under november/december

Ansökan
Ansökan om bidrag sänds per post till (fax eller e-post accepteras inte):

BERTEBOS Stiftelse
Att: Per Stenström
Stenlösvägen 33
311 68 Slöinge

Ev förfrågningar om ansökan av anslag görs till Per Stenström, tel 0346-715124.

Handlingar
Ansökan om bidrag görs på Bertebos Stiftelses blankett (pdf) i ett undertecknat original samt
10 kopior.

En beskrivning av forsknings- och utvecklingsprojekt om max fem sidor bifogas. Denna beskrivning skall innehålla projektets syfte och frågeställning, metodbeskrivning, en kort litteraturgenomgång, en beskrivning av sökandens kompetens för projektet samt en kort beskrivning av hur resultaten skall förmedlas. Som bilaga bifogas en kort meritförteckning/CV. Beskrivningen bifogas i 10 kopior. För mindre ansökningar av stipendier (t ex resebidrag) behöver projektbeskrivning inte bifogas med ansökningsblanketten.

 

 

Östersunds kommuns Sociala stiftelser

Det finns tre sociala stiftelser i Östersunds kommun som det finns möjlighet att söka bidrag ur. Pengarna i stiftelserna kommer ursprungligen från olika testamentes- och donationsfonder.

Det går att söka bidrag för:

Vem kan söka?

För att kunna söka bidrag ska du vara bosatt i Östersunds kommun.

Bidragen ska ge stöd och uppmuntran till dig som inte har råd att unna dig några "guldkanter" i tillvaron. Kanske har du en ansträngd ekonomi på grund av arbetslöshet, sjukdom, funktionsbegränsning eller någon annan orsak.

Bidraget kan exempelvis innebära att en ensamstående förälder med låg inkomst får bidrag för julklappar till barnen. Ett annat exempel är bidrag för att ha råd att hälsa på släktingar.

Vem beslutar?

Det är Socialnämnden som beslutar om vilka som får bidrag
ur fonden för barns hjälpbehov och allmänna hjälpbehov.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om bidrag ur fonden
för äldres hjälpbehov.

Sista ansökningsdag

Den sista ansökningsdagen är den 15 oktober varje år och du kan ansöka från och med 1 september samma år. Beslut och utdelning av beviljade belopp sker i december.

 

 

Blanketter för att ansöka hittar du på kommunens sida för E-tjänster och självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster