Stiftelsen Osyp och Elsa Maidanjuks minnesfond

Stiftelsen Osyp och Elsa Maidanjuks minnesfond
Box 16317
103 26 STOCKHOLM
08-232945

Fondens ändamål skall vara att främja företrädesvis ukrainsk ungdoms studier vid akademien. Avkastningen av fonden ca 10 % skall årligen läggas till kapitalet, återstående bör utdelas såsom stipendier till den som visat anlag och gjort sig förtjänt av uppmuntran till fortsatt konstnärlig verksamhet.

Stiftelsen Frisörernas Yrkesfond

Stiftelsen Frisörernas Yrkesfond

Stiftelsen Frisörernas Yrkesfond
BGC, BGC-ID HAF0040
Handelsanställdas Förbund
106 42 Stockholm
08-412 68 00

Yrkesfonden har till syfte att bereda utbildade frisörer som är medlemmar i Handelsanställdas förbund, möjlighet till fortbildning i frisöryrket.

Ellida och Alex Lagermans stiftelse

Stiftelsens ändamål är att mot ersättning, som bestäms av styrelsen, i stiftelsens fastigheter bereda plats åt äldre damer, vars förmögenhetsvillkor anses kunna berättiga dem att komma i åtnjutande av de förmåner stiftelsen kan erbjuda. Sjuka personer må inte intagas i hemmet ej heller må obotligt sjuka vistas där någon längre tid. Om stiftelsens medel därtill skulle föreslå, äger styrelsen tilldela pensionär ekonomisk hjälp. Om styrelsen finner att stiftelsens verksamhet inte längre kan fortsätta som föreskrivs i stadgarna, äger styrelsen rätt att förvandla stiftelsens tillgångar i pengar samt sedan använda räntan till utdelning till sådana äldre damer, som annars skulle kunna ha kommit i åtnjutande av de förmåner som omnämns ovan.

 

Ellida och Alex Lagermans stiftelse
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 GÖTEBORG
031-622516