Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

 
Information och upplysningar för ansökan av stipendium
 
Syfte och villkor:
Fonden instiftades hösten 1999, och dess syfte är att ge ekonomisk hjälp i form av stipendier till ungdomar för deras studier antingen inom musik och sång på gymnasial eller högre nivå, eller naturvetenskapliga studier på universitets
och högskolenivå.
 
Ansökan:
För att kunna få del av stipendierna måste den sökande eller någon av dennes föräldrar vara folkbokförd i Orsa kommun.
 
Ansökan om stipendium skall vara styrelsen för fonden
tillhanda senast 1 oktober.
Utbetalning av stipendierna sker under december månad.
 
Blankett för ansökan finns hos kommunkontoret och
Handelsbanken i Orsa.
 
Vidare information kan ges av Jan Segerstedt (0250-40820)
Leif Göras (0248-15037)
Einar Skött (0250-41354)
(ledamöter i fondstyrelsen).
 

Aktivisfonden

Hur ansöker jag till Aktivisfonden?

Aktivisfonden startades år 2015 och det första insamlingsåret är 2015 -2016. Fondens totala summa kommer att förvaltas/investerats med låg risk och avkastningen från det första investeringsåret (2016) kommer att kunna delas ut till sökande i februari år 2017. Den summa som samlas in under det andra insamlingsåret, 2016 – 2017, kommer förvaltas/investeras under år 2017 och avkastningen från fonden kommer att kunna delas ut i februari år 2018 osv. Maxbeloppet per ansökan är 5.000 kr.

Vem kan söka? Aktivisfonden har som mål att ekonomiskt stödja barn med särskilda behov som vill prova på och utveckla sin förmåga inom idrott med målet att må bättre, leva lite sundare och träffa vänner som delar intresset att idrotta och röra på sig. Ansöka kan både individer, familjer, events och föreningar som arbetar med eller för barn med särskilda behov.

Vill du söka bidrag från Aktivisfonden skickar du ett mail till Dan@pondsthlm.com och får därigenom ansökningsformuläret. Formuläret skickar du sedan till:

Aktivisfonden, Rådmansgatan 22, 114 25 Stockholm

Beslut om vilka ansökningar som skall beviljas bidrag gör bidragskommittén i Aktivisfonden. Besluten går ej att överklaga.

Ansökningstiden är årligen från den 1:e september till den 30:e november. Ansökningar som inkommer efter den 30:e november behandlas ej.

Svar på ansökningarna kommer att erhållas i senaste den 28:e februari.

Varmt välkommen med din ansökan fr.o.m 1:a september!

http://aktivis.se/aktivisfonden1/hur-s%C3%B6ker-jag-till-aktivisfonden

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Helena Linder Magnusson, tel 0470-430 07

Bidrag till barns hjälpbehov och för att bistå pensionärer/åldringar, handikappade och andra behövande personer i kommunen. Får dock inte användas för att täcka kostnad för verksamhet som enligt lag ålagts kommunen. Vid beslut om utdelning ur fonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.
Ansökan görs senast 30 september.

 

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Stiftelsen Carl A. Wockatz’ Barnhem

Ansökan om bidrag från Stiftelsen Carl A. Wockatz' Barnhem

Stiftelsen är en ideell stiftelse under länsstyrelsens tillsyn med ändamål att stödja svenska barns och ungdomars uppfostran och utbildning. Stiftelsens fonder härstammar från grundaren av företaget Wockatz & Co i Göteborg,Carl A. Wockatz, som avled 1909.

Utbetalade bidrag skall möjliggöra gymnasiestudier för elever i små ekonomiska omständigheter och utgår inte som premier för goda studieresultat, även om misskötta studier leder till indragning av bidrag.
Avbryts studierna upphör bidraget
Bidrag med ca. 4000 kronor per termin under läsåret med eventuell förlängning under resten av studietiden för gymnasieelever med mycket svag familjeekonomi, som är svensk medborgare, är under 18 år vid första ansökan, har god närvaro och sköter studierna.
Senast 15 febr. och 15 sept.
Information och ansökningsblankett finns hos kurator.
Ansökan i början av varje termin.
Stiftelsen Carl A Wockatz Barnhem
Mäster Johansgatan 8
416 62 Göteborg
Telefon:076-404 42 41

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 149kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Greta och Johan Kocks stiftelser

Greta och Johan Kocks stiftelser

Bild från Instagram annikasnaturligating

Bild från Instagram annikasnaturligating

Fromma stiftelsens Understödsfond för privatpersoner och föreningar

En betydande del av avkastningen skall tillfalla behov inom Trelleborgs kommun som faller inom ramen för stiftelsens ändamål. Dessa anslag fördelas av styrelsen ur den s.k. Understödsfonden och kan tillfalla enskilda trelleborgare eller föreningar och organisationer i Trelleborg.

Saknas lokal förening kan regional förening med anknytning till Trelleborg söka anslag.

Stiftelsens ändamål är ungdomars vård, fostran och utbildning samt främja vård av behövande, äldre och sjuka.

Ansökningstider för dessa anslag är den 1 april och 1 oktober varje år.

Blanketter för detta ändamål kan hämtas via stiftelsens kansli eller här nedan.

www.kockskastiftelsen.se

Mera information om ansökan

Ansökan för privatpersoner

Ansökan för organisationer och föreningar

 

Utöver ovanstående utgår följande anslag och stipendier:

 

Söderslättsgymnasiets avgångsklasser i Trelleborg

Fem stipendier på f.n. kr 10 000 vardera utgår till begåvade elever för fortsatta studier. Två stipendier utgår årligen till elever för deltagande i Svenska Kemistsamfundets Berzeliusdagar i Stockholm.

Samtliga stipendiater utses av Söderslättsgymnasiet stipendiekollegium

Musikhögskolor

Stipendier, f.n. 10 000 kr utgår till elev med trelleborgsanknytning och som anses ha goda utvecklingsmöjligheter. Stipendiater nomineras av respektive musikhögskola och utses av stiftelsens styrelse.

Kulturskolan i Trelleborg

Fem uppmuntringsstipendier om f.n. 2 000kr och fyra om 500kr utgår till begåvade elever och stipendiaterna utses av kollegiet vid Kulturskolan.

Lasarettet i Trelleborg

För forsknings- och utvecklingsarbete, deltagande vid symposier och för vidareutbildning etc. inom Trelleborgs Sjukvårdsdistrikt utgår till läkare och övrig personal årliga anslag. Anslagens storlek avgörs av stiftelsernas styrelse. De enskilda anslagens storlek och fördelning beslutas av kommittéer inom Trelleborgs Lasarett.

Folktandvården i Trelleborg

För forsknings- och utvecklingsarbete, deltagande i symposier och för vidareutveckling etc inom Folktandvården i Trelleborgs distrikt utgår till tand läkare och övrig personal. Anslagens storlek avgörs av stiftelsernas styrelse. De enskilda anslagens storlek och fördelning beslutas av Folktandvården i Trelleborg.

 

Johan Petterssons stiftelse

Bidrag främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål i Höörs kommun

Bild från Instagram jaana.huotari66

Bild från Instagram jaana.huotari66

Johan Petterssons stiftelse

 
Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer genom bidrag främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål såsom att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.
 
Gällande utbildning kan personer boende i Höörs kommun och som inte erhöll stipendium från stiftelsen vid senaste utdelning ansöka om stipendium ur stiftelsens avkastning för uppmuntran av studier inom något av följande områden:
 
GrundVux eller KomVux i Höör eller Eslöv
 
Gymnasium eller Folkhögskola på främmande ort
 
(Du måste bo på studieorten.)
 
Högre specialutbildning (högskola/universitet) inom eller utom landet
(Du måste bo på studieorten.)
Observera att stipendium inte beviljas för studier i Eslöv, Malmö/Lund eller Kristianstad/Hässleholm eftersom styrelsen bedömer det vara möjligt att bo kvar iHöörs kommun och samtidigt studera på dessa orter (undantag: GrundVux/KomVuxenligt punkt 1).
Ansökan ska vara inkommensenast den 30 september.
 
Bifoga handlingar som styrker lämnade uppgifter, tillexempel
inkomst, sjukintyg, eller intyg om antagande till utbildning.
Skicka din ansökan och handlingar till:
Johan Petterssons
stiftelse
c/o Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör
Upplysningar lämnas av kommunens stiftelsehandläggare, Kerstin Carlsson, på telefon 0413–28117.
Besked om resultatet av din ansökan lämnas via brev.
 
 
Johan Petterssons stiftelse

Höörs kommun:

Box 53

243 21 Höör

 

Besöksadress:

Södergatan 28

243 21 Höör

Tel: 0413-280 00 • Fax 0413-207 41

kommun@hoor.se 

www.hoor.se 

www.facebook.com/Hoorskommun

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev