Maria och Adolf Åhmans stiftelse

Att ekonomiskt bispringa medlemmar av min och min makes familj, i första hand min make själv. Skulle det under min makes livstid visa sig, att hans egna inkomster jämte vad som inflyter genom nyttjanderätten till det av mig efterlämnade kapitalet icke skulle räcka till hans tillbörliga underhåll, äger stiftelsen att av kapitalet utbetala vad som i sådant underhåll kan brista. Detta underhåll utbetalas antingen månatligen kvartalsvis eller årligen.

Efter min makes död skall stiftelsen endast till understöd utbetala den årliga avkastningen av kapitalet. Skulle icke vid min makes död närmare släkting till mig eller honom än kusin förefinnas, som bevisligen är i behov av understöd från stiftelsen, skall i stället avkastningen av det av stiftelsen förvaltade kapitalet vid jultiden varje år utdelas till behövande hedersamma personer i Burlövs församling.

 

Maria och Adolf Åhmans stiftelse
Lilla Fiskaregatan 23
Advokat Annette Johansson
222 22 LUND
046-211 74 00
Posted in Fonder & Stipendier.