Stiftelser för ekonomiskt behövande personer i Stockholm

Människor på en gård

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad.
Du kan ansöka om bidrag om du:

är stadigvarande boende i Stockholms stad har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet är i behov av ekonomiskt stöd. Normen för försörjningsstöd används för att pröva behovet.

Du kan inte få bidrag för behov som täcks av beviljat försörjningsstöd
vuxenstudier om du har rätt att ta studielån och saknar minderåriga barn

 

 Ansökningsblankett

ansökan till Stockholms stiftelse för behövande jan-mars
Ansökan skickas till

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen
105 35 Stockholm
Tänk på

Skicka endast en ansökan. Du behöver inte ange något stiftelsenamn.
Vårdnadshavare ska ansöka för minderåriga barn.
Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent behandlas inte.
Vi skickar endast svar till de som beviljas bidrag.
Beviljade bidrag betalas ut i december. Bidrag från stiftelser är en gåva.
Vi kan inte ge förhandsbesked.
Beslutet går inte att överklaga.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Donationsstiftelsegruppen om du har frågor
Telefon: 08-508 29 800.

Idéer för livet-stiftelsen

Ändamål: Har du en idé  eller vet ett bra sätt att arbeta främjande för barn och ungdomar i Sverige, men saknar medel att genomföra idén?

Då kan du söka stipendium.

 Vem kan söka: Projekt, organisationer och föreningar.

Ambitionen är att hellre stödja flera mindre projekt, än några få stora. Stipendium kan inte sökas för enskilda personer och går ej heller att söka för redan genomförda projekt.

Ansökan: När som helst under året på särskild blankett och mer information se stiftelsens hemsida.

http://www.ideerforlivet.se/var-ide/stiftelsen/

 

Idéer för livet-stiftelsen
Skandia
10350 Stockholm

tel: 020-555500

Djurkompaniet.se

Den 2 jan, den nionde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den nionde dagen, den 2 jan , spår september månad...

Den nionde dagen

Det betyder god lycka med får och lamm,

Därföre giv dem foder i deras gahn,

Förty får är gode i många måtto.

Föd dem väl, det skall vara din båtnad,

Du haver icke mjölk av dem allena,

Deras kött, ull och skinn så rena.

Utan uti dem är ännu mer förborgat,

Vilket ofta borttager stor sorg,

Icke allenast hos den menige man,

Utan ock hos Herrar och furstar försann,

Deras tarmar äro de, som jag menar,

De giva sitt ljud så ljuvt och rena,

När man fem på instrument,

Konstigt brukar och behänt,

Som äre trummor, harpor och giga.

Deras lov kan icke förtiga,

Vem därpå vet rätt väl klinga,

Han kan komma lata pigor att springa.

Om wädret blås hårdt den nionde natten

 Nionde natt

Då skall mycket folk sjukt bliva,

Helsot skall sig då till många begiva.