Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stig och Ragna Gorthons stiftelse
Box 1417
251 14 Helsingborg
042-18 33 55

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja ungdoms utbildning inom läkarvetenskapen samt att främja medicinsk vetenskaplig forskning.

Därjämte må stiftelsen även främja barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Till fullföljd av ändamålet skall understöd lämnas till sådana enskilda personer och institutioner, som är därtill berättigade enligt stiftelsens ändamål. Understöd för medicinsk utbildning och medicinsk vetenskaplig forskning skall främst lämnas personer verksamma i Helsingborg med omnejd.

Understöd för andra ändamål får främst lämnas till svenska medborgare, som äro eller varit anställda till lands eller sjöss hos de Gorthonska rederierna eller till dessas efterlevande änkor och barn. Företrädesrätt till understöd tillkommer endast sådana anställda i Gorthonska rederierna, som varit anställda före 1989-01-01 samt till efterlevande änkor och barn till sådana anställda. Understöd får även i mindre omfattning lämnas till släktingar till John och Ada Gorthon. De understöd, som lämnas enligt denna bestämmelse, får årligen uppgå till högst en tiondedel (1/10) av föregående års nettoavkastning, sedan en tiondedel av inkomsterna avsatts till stiftelsens kapital.

Posted in Fonder & Stipendier.