Stiftelsen Sophie Löfvenskiölds, född Åkerhjelm, uppfostringsfond och understödsfond för aktningsvärda mödrar och tjänare

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Sophie Löfvenskiölds, född Åkerhjelm, uppfostringsfond och understödsfond för aktningsvärda mödrar och tjänare

Organisationsnummer: 866000-3883
c/o Adress: Åke Möller
Adress: Hindsberg Västertomten
Postnummer: 542 94
Ort: Mariestad
Telefonnummer: 0501-17875
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Mariestad
Ändamål:

Stiftelsen har ett trefaldigt ändamål:

1. Att genom förståndig uppfostran av ungdomar motverka fåfänga, lättja och oduglighet och i stället inplanta allvarlig gudsfruktan, rena seder, flit och arbetsamhet samt duglighet i allehanda inom hemmet förekommande förrättningar, allt med avsikt att främja de ungas utbildning till dugliga och aktningsvärda medborgare.

2. Att understödja mindre bemedlade, aktningsvärda mödrar - vare sig änkor, "olyckliga hustrur" eller ensamma mödrar -som genom klokhet och strävsamhet söka väl uppfostra sina barn.

3. Att likaledes understödja ålderstigna eller sjukliga tjänare, som utmärkt sig för långvarig tjänst på samma ställe - vare sig i enskilda hem eller i annan tjänst - och sedan icke utan bekymmer kunna försörja sig.

Den för ändamål 1 benämnes "Uppfostringsfonden" samt de för ändamål 2 och 3 benämnes för "Understödsfonden". Årligen skall minst 10% läggas till kapitalet, varvid 8% lägges till Uppfostringsfondens kapital och 2% lägges till Understödsfondens kapital.Mottagare av bidrag ur Understödsfonden skall utses inom Skara stift med någon förmånsrätt för Hassle pastorat.

Ändamålet med Uppfostringsfonden kan tillgodoses därigenom, att styrelsen själv eller i samverkan anordnar kurser i husligt arbete för ungdomar från Skara stift, varvid minst fyra ungdomar skall erhålla fri undervisning eller och därigenom, att styrelsen utbetalar inackorderings- och studiebidrag till elever, vilka gå i tidsenlig skola med huslig utbildning, eller till elever, vilka erhållit huslig grundutbildning, och som gå i annan skola, som är i överensstämmelse med andemeningen i reglementets första paragraf

För kurser, som styrelsen själv anordnar, uppgör styrelsen undervisningsplaner och övriga bestämmelser, i den mån ej kursverksamheten regleras av andra skolmyndigheter.

Posted in Fonder & Stipendier.