Tandläkare Elma Levins minnesfond

http://www.hantverkarna.se/

Tandläkare Elma Levins minnesfond är en stipendiefond som administreras av Stockholms Hantverksförening och årligen delar ut två stipendier. Fonden riktar sig till kvinnliga hantverkare, som vill vidareutveckla sin kompetens och på så vis öka sina möjligheter till försörjning inom yrket.

 

Relaterade dokument

Verksamma inom traditionella hantverksyrken där det råder kompetensbrist prioriteras. Beloppen som delas ut beror på fondens avkastning och kan variera kraftigt från år till år.

 

 

Fondens stadgar har tolkats så att de två årliga stipendierna kan beviljas:

  • Sökanden ska ha avslutat en gymnasial yrkesutbildning, eller motsvarande, inom något hantverksyrke och studerar vidare för att nå en ledande ställning inom sitt yrke.
  • Sökanden ska vara verksam i yrket genom studier eller yrkesverksamhet.
  • Utbildningen eller praktiken som stipendium söks för ska pågå i minst ett läsår. Stipendium beviljas för ett år varefter ny ansökan fordras.
  • Sökanden ska ha blivit beviljad eller ha goda möjligheter att få den avsedda utbildnings- eller praktikplatsen.
  • Sökanden ska ha framtida försörjningsmöjligheter i yrket.
  • Sökanden ska vara av kvinna och ogift.
  • Sökanden ska inneha svenskt medborgarskap.
  • Stipendier beviljas ej till renodlat konsthantverk.
  • Stipendier beviljas ej retroaktivt.
  • Sökanden får ej vara över 35 år vid utbildningens början.
 Stipendiebelopp och ansökan

Stipendiebelopp
Stipendierna utgår med årsbelopp som betalas ut kvartalsvis. Stipendiebeloppen fastställs årligen med hänsyn till tillgängliga medel respektive år. Beviljat stipendium utbetalas i princip i efterskott efter det att stipendiaten med intyg visat sig fullfölja studier/praktik enligt ansökan.

Ansökningsförfarande
 Stipendieansökan översändes till följande adress:
 
 Tandläkaren Elma Levins minnesfond
 c/o Stockholms Hantverksförening
 Box 7020, 121 07 Stockholm-Globen
 
 Sökanden meddelas Hantverksföreningens beslut om stipendium beviljas eller ej. Beskedet lämnas normalt i augusti/september. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 
 
 Ansökningstid
 Stipendieansökningar ska vara fonden tillhanda senast den 30 april för studier under påföljande läsår.
Posted in Fonder & Stipendier.