Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i utlandet

Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i utlandet
Carnegie Investment Bank
Susanne Forsman
10338 STOCKHOLM
08-58869128

Org. Nr: 802000-7251

Det huvudsakliga ändamålet är att stärka banden till Sverige, främst för utlandssvenskar, genom penningbidrag,till undervisningen om Sverige i svenska skolor utomlands,till undervisningen i svenska språket vid utländska universitet och skolor,till stipendier åt utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

Stiftelsen bildades 1909 med ändamål, som angavs i stiftelsens dåvarande namn, Oscar Ekmans Stiftelse för Immigrationens Befrämjande samt Motverkande av Emigrationen.


 • Stiftelse 1
 • Stiftelse 2
 • Stiftelse 3
 • Stiftelse 4
 • Stiftelse 5
 • Stiftelse 6
 •  

   

  Ansökningar

  1. Allmänna regler

  Ansökningar om bidrag eller stipendium från någon av de sex stiftelserna görs till respektive stiftelse. Stiftelserna har under hösten 2014  påbörjat arbetet med övergång till ett digitalt ansökningssystem och tar från och med nu endast emot ansökningar via webben, se nedan under p.2.

  Vid frågor kontakta Pernilla Sparreljung, telefon 08- 58 86 87 81 eller Susanne Forsman, telefon 08 58 86 91 28.

  Det går också bra att skicka mail till info@ekmanstiftelserna.se

  En förutsättning för bifall till ansökan är att den avser bidrag till sådant ändamål som föreskrivs i respektive stiftelses stadgar. Eftersom samtliga sex stiftelser är begränsat skattskyldiga ska ändamålet också vara allmännyttigt enligt föreskrifterna i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). Se skattereglerna i avsnitt 3 nedan.

  För att en ansökan skall kunna tas upp till behandling av respektive stiftelses styrelse krävs att den inkommit senast den dag som anges nedan. Sammanträde hålls fyra gånger per år.

  Stiftelserna sammanträder nästa gång den 4 oktober  2016.

  Ansökningssystemet inför dessa sammanträden kommer att vara öppet mellan den 22 augusti och den 15 september 2016.

   

  2. Särskilda ansökningsregler och länkar till ansökningsblanketter

  A) För ansökan till Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationfond, Klicka här för ansökan via webben

  OBSERVERA att denna stiftelse inte delar ut stipendier eller bidrag till enskilda fysiska personer som är i behov av ekonomiskt bistånd.

  Stiftelsen delar inte ut bidrag till insamlingsstiftelser.

  Stiftelsens styrelse är för närvarande restriktiv med anslag till tryckning av böcker och till skolresor av mer allmän karaktär.

   

  B) Ansökan av utbildningsstipendium (för närvarande 10 000 kr) från Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet går att söka under perioden januari-februari 2017 nästa gång.

  Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

  För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2016) eller avser att studera (ht 2016) vid svenskt universitet eller högskola. Stipendium kan också ges till sökande som har föräldrar med svenskt medborgarskap.

  För att komma ifråga för stipendium under år 2016 skall sökande har återvänt eller kommit till Sverige under år 2014 eller senare och vara född 1987 eller senare. Även tidigare stipendiat kan komma ifråga efter ny ansökan. Sökande kan tilldelas stipendium under högst tre år. Studier utomlands meriterar inte för stipendium ur stiftelsen.

  För övriga ansökningar till Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet, klicka här för ansökan via webben

  OBS! läs noga igenom ändamålet för denna stiftelse. Den delar inte ut bidrag eller anslag för studenter vid svenskt universitet eller högskola som har för avsikt att studera i utlandet !

   

  C) För ansökan om vistelse vid Sigtunastiftelsen från Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelseklicka här för ansökan via webben

   

  D) För ansökan till Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövårdklicka här för ansökan via webben

   

  E) För ansökningar till Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond och Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond, kontakta

  Susanne Forsman, se ovan p. 1

   

  3. Skatteregler

  För att en stiftelse ska vara begränsat skattskyldig krävs att den uppfyller något av de kvalificerade allmännyttiga ändamål som räknas upp i 7 kap 4 § inkomstskattelagen. De kvalificerade ändamål som i första hand är aktuella för de sex Ekmanstiftelserna är främjande av

  • omsorg om barn och  ungdom
  • utbildning
  • social hjälpverksamhet
  • vetenskaplig forskning
  • kultur
  • miljövård

  Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda personer.

   

  4.  Återraportering av beviljade bidrag

  Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts ska skickas till respektive stiftelse senast inom ett år från det att bidraget beviljats.

  Återrapportering kan skickas på två sätt:

  1. via mail till info@ekmanstiftelserna.se
  2. via vanlig post till respektive stiftelse c/o Carnegie Investment Bank, 103 38 Stockholm.

  http://ekmanstiftelserna.se/ansokningar/

   

  Posted in Fonder & Stipendier.