Ekonomiskt bidrag för änkor till officerare

Stiftelsen Anna och Erhard Lindéns donationsfond
Hargsvägen 31
Yngve Lindell
595 53 Mjölby
0142-23176

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas för att lämna ekonomiskt bidrag till änkor och barn efter avliden underofficer, kompaniofficer och yrkesofficer vid f d Livgrenadjärregementet och Livgrenadjärbrigaden. Som änka räknas även efterlevande i ett stadigvarande samboförhållande.

Vadstena kommuns stiftelser

Stiftelser

Här finns information om stiftelser som förvaltas av kommunen. Under varje respektive stiftelse finner du en beskrivning av stiftelsens ändamål.

Albertina Eklunds stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till äldre kvinnor bosatta i Vadstena kommun.

 

Alexanderssons livräntestiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till personer i Vadstena kommun som är i behov av ekonomiskt stöd.

 

Anna Maurtitzons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till äldre kommunivånare som uppnått pensionsålder. Kvinnor har företrädesrätt.

 

A.W. Hagstens stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till änkor och barn bosatta i Vadstena kommun. Anhöriga till en avliden som varit verksam inom handel/försäljning har företrädesrätt.

 

Charlotte W Dicksons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja undervisning och utbildning i ämnen som omfattar hem och hushåll, företrädesvís inriktade på textila sysslor som vävning, knyppling, sömnad m.m. för att stödja det kulturarbete som är förknippat med detta och som har djupa rötter i Vadstena med omnejd. Enskilda sökande från tidigare Vadstena kommun eller från Kylebergs säteri (i Ödeshögs kommun) har företräde framför andra enskilda sökande.

 

Harry & Greta Ohlssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till funktionshindrade personer som är i behov av ekonomiskt stöd.

 

Johanna Larssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt bidrag vid jultid till kvinnor bosatta i Vadstena kommun, och som arbetar med knyppling i någon form.

 

Karin E. Regnstrands stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till undervisning och utbildning. Ekonomiska bidrag kan även ges till enskilda familjer eller personer som främjar vård och uppfostran av barn.

 

Sociala samstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att ge eknomiskt stöd till behövande personer, bosatta i Vadstena kommun, med behov av ekonomiskt stöd utöver det som normalt åligger samhället att svara för enligt lagar och förordningar.

 

Östgöta-Dals välgörenhetsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till kommunivånare bosatta i någon av följande församlingar; Herrestad, Källstad, Rogslösa, Väversunda, Örberga, Nässja eller Strå.

 

Är du intresserad av att söka ekonomiska medel från någon stiftelse?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in senast 31 augusti för innestående år.

Ansökningsblankett

http://www.vadstena.se/Startsida/Kommun-och-demokrati/Bolag-och-stiftelser/Stiftelser/

Stiftelsen Signhild Ekmans fond för Pauvres Honteux

Stiftelsen Signhild Ekmans fond för Pauvres Honteux


Institutioner & Stiftelser
SEB
40504 GÖTEBORG
031-622516


Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av understöd främja vården av behövande ålderstigna kvinnor i Göteborg tillhörande s.k. pauvres honteux.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 117 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Karin Karlssons stiftelse

Karin Karlssons stiftelse grundades i augusti 1994 i enlighet med framlidna Karin Karlssons önskemål.
Karin Karlsson levde sitt liv som ogift, men hade en stark känsla för barns levnadsvillkor. Hennes önskan i testamentet var att kvarlåtenskapen skulle ombildas till en stiftelse som stöd för barn och ungdom med funktionsnedsättning.

Stiftelsen har sitt säte i Tällberg i Dalarna och dess styrelse består av tre ledamöter med Yvonne Edwards som ordförande.
Stiftelsen har till ändamål att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdom upp till 23-års ålder med funktionsnedsättning och hemmahörande inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde.

Där samhället inte träder emellan, lämnas bidrag till hjälpmedel, företrädesvis datateknisk utrustning samt till kostnader för förströelse för barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus inom samma område.

Frågor angående stiftelsen och bidragsansökan besvaras av Yvonne Edwards:

Karin Karlssons Stiftelse
Box 160
793 24 Leksand

Tel: 0247-50523
Mobil: 076-941 48 45
E-post: info@karinkarlssonstiftelse.se

Bidragsmöten hålls normalt fyra gånger per år, då aktuella bidragsansökningar behandlas.

 Krav för bidrag

För att en ansökan skall kunna behandlas krävs att den kan styrkas med hjälp av
intyg/utlåtande från:
skola, läkare, kurator, sjukgymnast, leg. psykolog, logoped, syncentral, optiker etc.
Samtliga intyg/utlåtanden skall vara daterade och styrkta med namnunderskrift
och titel på personen samt institutionens namn.
Intygen får inte vara äldre än ett år.
Kopia på slutlig skatt enligt senaste taxering skall bifogas.
Ofullständiga ansökningar behandlas ej, utan återsändes.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att ta ekonomisk upplysning om det bedöms som nödvändigt.

Beträffande skolintyg:

För att Stiftelsen skall kunna göra rätt bedömning av behovet av datorhjälpmedel vill vi utöver allmän behovsprövning ha svar på följande;

1.Beskriv skolans insats och ansvar för barnets datoranvändning, ex.vis inlärning, instruktion, läxor m.m.

2. Är skolan behjälplig vid installation av dator och program?

3. Kan datorn användas självständigt hemma? Om inte, vem instruerar/tränar barnet?

4. Vad finns för övriga stödåtgärder?

Blankett för skolintyg kan laddas ner här .

Inköpsställen

Stiftelsen har avtal/kundnummer hos följande inköpsställen.
Dustin webbutik (kontakta Stiftelsen före köp)
El-Giganten

Vi rekommenderar Er att i första hand vända Er till någon av dessa då det gäller inköp av datorer och programvaror.

Brevet med beviljat bidrag skall medtagas och visas upp vid inköp.

http://www.karinkarlssonstiftelse.se/index.html