Rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade i Lerum

Greta Bergs Minnesstiftelse
Nordea Stiftelseadministration G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822
Av stiftelsens årsavkastning skall en tiondel tilläggas kapitalet. Återstående nio tiondelar av årsavkastningen utgör efter avdrag för förvaltningskostnaderna stiftelsens utdelningsmedel.

En mindre del av avkastningen skall användas för att bestrida kostnaderna för någon enklare festlighet, som styrelsen varje den 6 juni bör anordna för samtliga å Skallsjö Ålderdomshem intagna personer.

Därest kommunfullmäktige skulle finna att fonden till följd av ändrade sociala förhållanden icke längre skulle fylla någon väsentlig uppgift, äger kommunfullmäktige besluta att utdelningsmedlen i stället skall användas för att främja vård av behövande syn och/eller hörselskadade inom kommunen eller för medicinsk eller annan forskning avseende rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Välkommen att söka medel ur Greta Bergs Minnesstiftelse.

Fonden fördelar medel till:

  • forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade
  • organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade.
  • enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Ansökan om medel skall vara Lerums kommun tillhanda senast den 30 september, ställd till:

Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80  Lerum

http://www.gu.se/digitalAssets/1584/1584628_16088gretabergs.pdf

 

Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse

Stiftelsenamn:

Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse

Organisationsnummer: 802407-7151
c/o Adress: Redovisarna
Adress: Skinnarviksringen 2
Postnummer: 117 27
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6586800
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Sedan eventuella kostnader för fondens förvaltning frånräknats, skall återstoden av avkastningen användas för att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård på djursjukhus och mediciner för djuren.

Skulle under ett räkenskapsår inte hela avkastning förbrukas, skall återstoden läggas till fondens kapital eller om så skulle finnas lämpligare, efter Stiftelsens särskilda beslut, lämnas till angelägna uppgifter inom djursjukvården.

År: 2015
Tillgångar:  

Svenska kyrkan

sk

Sök ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Du som privatperson och organisationer och föreningar som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav är välkommen att söka.

Ansökningsperioderna för 2016:

För organisationer och föreningar var ansökningsperioden 15 maj till 15 juni. 

Som privatperson kan du ansöka om bidrag mellan 1 juli och 15 augusti.  

Stiftelser du kan söka bidrag från 2016 är:

Om det inte står något annat ska du skicka ansökan till den adress som finns på  ansökningsblanketten 

Anna Tryggs Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.

Oscar och Maria Rappes stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning eller att ge hjälp till behövande sjuka och gamla.

Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.

Barn och unga

Stiftelsen unga hjälpares fond för barn och ungdom

Stöd kan lämnas åt kyrklig verksamhet, som syftar till hjälp åt barn och ungdom, som är i behov av speciell hjälp och skydd.

Carolina Lindbergs i Upperud stiftelse för behövande barn

Stipendium kan sökas för främjande av funktionshindrade barn i Värmlands län.

Stiftelsen Sandina Johanssons donation 

Stipendium kan sökas för utbildning av medellösa och föräldralösa funktionshindrade barn.     

Stiftelsen Thure Bergdahls Stipendiefond         

Stipendium kan sökas för studerande vid Humanistiska Läroverket i Sigtuna; av styrelsen för läroverket utvalda behövande, flitiga och välartade vid läroverket studerande ynglingar.   


Döva eller hörselskadade

Stiftelsen Folke Anderssons fond

Stiftelsen har till ändamål att främja dövas semestervistelse

Stiftelsen Fröken Danielsons donation

Stiftelsens ändamål är att främja den kyrkliga och sociala verksamheten till dövas vård och bästa.

Femte dövstumsskoldistriktets stiftelse            

Stipendium kan sökas för att främja döva från Örebro och Värmlands län vid deras vistelse på pensionärs- eller ålderdomshem samt semesterhem.

Stiftelsen för dövas vård och bästa

Stiftelsen har till ändamål att stödja behövande döva eller främja vård av döva. 

Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts fond

I år kan bidrag sökas för bistånd till hörselskadade, att användas i fondens syften och anda. Stiftelsens ändamål är att i Sverige främja medicinsk forskning, lämna bistånd till behövande sjuka och handikappade människor, enskilda såväl som grupper. Bidraget kan ha formen av ekonomiska bidrag till vård, rekreation, tekniska hjälpmedel etc.     


Äldre

Stiftelsen Amelie Högfeldts minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att för ensamma äldre kvinnor - helst ur den s.k. pauvres honteux-klassen - anordna ett hem, där dessa på ålderdomen kunna mot en jämförelsevis ringa eller i vissa fall ingen ersättning erhålla en lugn, behaglig och dem passande fristad. Skulle hinder möta för hemmets upprättande, äger förvaltaren bestämma om tillgångarnas användning för ett närliggande ändamål.

Kyrkligt arbete

Maria Magdalena Brandells stiftelse                   

Stipendium kan sökas för frivilligt kyrkligt församlingsarbete i Nordingrå församling av Västernorrrlands län, och till kristlig föreläsningsverksamhet inom Ytterlännäs församling av Västernorrlands län.

Carl Gustav Långs Stiftelse   

Stiftelsen har till ändamål att främja någon, som kämpat för de kristna idéerna.

Evangeliska stiftelsen

Stipendium kan sökas av personer, som gjort något med personlig övertygelse i tal och skrift eller på annat sätt, för att bland Sveriges folk väcka och stärka en kristen livsåskådning.

 

Stiftelsen har till ändamål att stödja det frivilliga arbetet inom svenska kyrkan samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former - det frivilliga kyrkliga bildningsarbetet, den religiösa upplysningsverksamheten m.m.                                                                                      

STIFTELSER SOM HAR EGEN ANSÖKNINGSADRESS

Ansökan för nedanstående tre stiftelser skickas till:

Svenska kyrkan,
Internationella avd,
Att: Sara Higgins,
Fondansökan,
751 70 UPPSALA                                                                                                  

Anna Thorfinns Stiftelse

Stipendium kan sökas av medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva sitt yrke som läkare i sitt hemland.

Stiftelsen Makarna Axel och Elisabet Welins missionsfond

Stipendium kan sökas av svenska missionssällskap med evangelisk trosbekännelse, som bedriver sjukhusvård eller klinisk verksamhet utom Sverige.

Stiftelsen SKM:s fond för missionsforskning

Stiftelsen har till ändamål att främja en missionsforskning inom SKMs intresseområde. Exempel på ändamål som kan stödjas är: tryckning och spridning av missionsvetenskaplig litteratur för bearbetning inom Svenska kyrkan och systerkyrkorna, stipendiering av fältforskning.    

Ansökan för nedanstående tre stiftelser skickas till:

Svenska kyrkan
Utbildningsinstitutet,
Att: Annika Persson
751 70 Uppsala  

Svenska Kyrkans Rudbeckiusstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att understödja förtjänta teologiska vetenskapsmän eller studerande, samt teologiskt författarskap etc.

Stiftelsen Studiehjälpmedelsfond

Stiftelsen har till ändamål att till studerande, som ämna bli präster lämna studiehjälp i form av lån eller stipendier.  

Stiftelsen Frans och Charlotta Bergholms donationsfond

Stiftelsen har till ändamål att främja utbildning av präster och pastorsdiakoner. 

Måndagskoll

kattungar

 

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!