Stiftelsen Kalmar Handlande-Borgares Donationsfond

Stiftelsen Kalmar Handlande-Borgares Donationsfond

Röhällavägen 67 Bo Holmer
386 95 Färjestaden
0480-451489

Avkastningen skall företrädesvis användas till understöd åt behövande personer, vilka antingen sedan minst 5 år är eller har varit bosatta i Kalmar kommun och där ägnat sig åt handel eller industri eller är änkor, änklingar eller barn till sådana näringsidkare.

Även andra behövande personer med anknytning till Kalmar kan tillerkännas understöd.Vidare skall avkastningen användas till stipendier, i första hand till unga mindre bemedlade personer från Kalmar län, företrädesvis Kalmar kommun, vilka ägnar sig åt handel eller industri och visat sig lämpliga för sådan verksamhet, och i andra hand till studerande vid högskolor eller akademier i Sverige, som har anknytning till kommunen eller länet i övrigt.

 

Bankdirektör Joh Th Perssons stiftelse

Stiftelsen är grundad av bankdirektör Johan Theodor Persson. Stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen i Sparbanken Öresund.

Ändamål: Utdelning till hjälpbehövande personer, bosatta i Lund.

Ansökningstid: 15 april

Utdelas: Juni

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan ställs till:                                                                                              

Bankdirektör Joh Th Perssons Stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse

Om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till:

1 Studerande ungdom (grundskola, gymnasium och eftergymnasial utbildning) som är född, uppväxt, boende eller har gått i skola i Öveds församling utanför Lund.
Mer information klicka här

2 Behövande (”sjuka, människor med funktionsnedsättning och andra med behov”) som är folkbokförda, eller har varit folkbokförda, eller har gått i skola i Öveds församling.
Mer information klicka här

3 Förutom ovanstående kan Stiftelsen efter särskild skriftlig ansökan anslå medel till organisationer för specifika projekt riktade till studerande ungdom och behövande med anknytning till Öveds församling.
Mer information klicka här

Ansökan om medel till studerande ungdom sker på våren mellan den 15 april och 15 maj 2015.
Ansökan om medel till behövande och organisationer sker på hösten.

Öveds församling

http://www.gyllenstierna-weitz-stiftelse.se/Customer/Gyllenstierna/filearea/Images/karta/karta_1200x1217.jpg

 

Besöks och postadress:
Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse
Engelska Gången 14, 254 51 HELSINGBORG

Telefon:
070–53 55 485
E-post:
info@gyllenstierna-weitz-stiftelse.se

 

http://www.gyllenstierna-weitz-stiftelse.se/

Greta och Johan Kocks Stiftelser i Trelleborg

Greta  och  Johan  Kocks  Stiftelser  i  Trelleborg
Ansökan  om  bidrag
FÖRUTSÄTTNINGAR
Greta  och  Johan  Kocks  stiftelse  för  behövande  unga,  gamla  och  sjuka  –även  kallad  Fromma  stiftelsen  –är  en avkastningsstiftelse  med  ändamål  och  syfte  att  främja barns och  ungdoms  vård  och  fostran  eller  dess  utbildning, eller främja  vård  åt  behövande  ålderstigna  eller  sjuka  eller  lytta.
 
 
Detta  sker huvudsakligen  genom  att  stöd  lämnas  till  medicinsk  forskning  (vilket  annonseras  i  särskild  ordning) men  även  enskilda  privatpersoner  bosatta  i  Trelleborgs kommun  och  föreningar  och  organisationer  i  Trelleborg  kan från  Frommas  särskilda  Understödsfond  ansöka  om  bidrag  för  specificerade  ändamål  inom  stiftelsens  stödområde.
 
Saknas  en  lokal  förening  eller  organisation  kan  även  en regional  sådan med  anknytning  till Trelleborg komma  i  fråga  för bidrag.
 
Nya  projekt  samt  ny  eller  utökad  verksamhet  avseende  barns  och  ungdomars  fostran  och  utveckling samt  behövande  äldre prioriteras  vid  fördelning  av  bidrag.
 
ANSÖKAN
Ansökan  görs  på  särskild  blankett  som  hämtas  på  stiftelsens hemsida,  www.kockskastiftelsen.se
.
Blanketten  kan  också  rekvireras  från  stiftelsens  kansli.
 
ANSÖKNINGSTIDER
Stiftelsens  styrelse  behandlar  ansökningar  om  stöd  för  speciella ändamål  i  föreningar  och  organisationer  vid  ett  samlat  tillfälle
under  försommaren.
Sådan  ansökan  ska  vara  styrelsen  tillhanda senast  den  1  april 2015.

 

Frågor  beträffande  ansökningar  om  bidrag  besvaras  per  telefon  0410-­133  20  eller  e-­post
kockskastiftelsen@swipnet.se
 
 
Greta  och  Johan  Kocks  stiftelser
Lejonhjälmsgränd  14  A
231  43  Trelleborg

Lunds kommuns sociala fonder för sjuka och behövande

 
Socialförvaltningen Resurs och utveckling
Våren 2015
Susanne Höyer
Ansökningstid 1 mars–30 april
Box 1255
Utbetalning till midsommar
221 05 LUND
Telefon 046-35 94 098

 

https://service.lund.se/FileStorageArea/Blanketter/3/Ans%C3%B6kningsblankett_vt-15.pdf

Ansökan
Ansökan om fondmedel ska göras på blankett som erhålles av fondadministratör.
För utdelning i juni är ansökningstiden 1 mars - 30 april och för utdelning i december är ansökningstiden 1 september-30 november.
 
Ansökan ska bestå av tre delar:
•Personuppgifter och uppgifter om ekonomisk ställning (ifylles på avsedd blankett)
• Ett personligt brev som anger skälen för ansökan med en beskrivning av den sökandes ekonomiska situation, hälsotillstånd eller andra uppgifter som visar att ansökan faller inom ramen för stiftelsens ändamål.
• Handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i ansökan, t.ex. kopia av senaste deklarationen, hyresavi, läkarintyg etc.