Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

Stiftelsenamn:

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

Organisationsnummer: 802424-3977
c/o Adress: SEB
Adress: Stiftelser
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7635000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för ekonomisk behövande sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län. Bidrag lämnas för vård, rehabilitering och liknande ändamål.

att ansöka

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 april eller 15 november.

Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.
År: 2014
Tillgångar: 13.283.181 kr

Edith Perssons stiftelse för utvecklingsstörda i Helsingborg

Edith Perssons stiftelse för utvecklingsstörda i Helsingborg
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
042-21 02 61

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vård, fostran och utbildning samt bereda rekreation åt de utvecklingsstörda i Helsingborg med omnejd.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Understödsfond till Riddarhusets ättlingar

Stiftelsen Överstelöjtnant C.G. Reuterskiölds Stipendiefond

Af donationsfondens behållna ränteavkastning skall räntan å 18,750 kronor i jemnadt tiotal utgå till tre stipendier för adliga gossar eller ynglingar, hvilkas föräldrar äro i det medellösa tillstånd, att de ej kunna tillfullo bestrida kostnaderna för sina barns uppfostran eller hvilka efter föräldrarnas frånfälle ej erhållit i arf så mycket som till uppfostran erfordras, och räntan å 11,250 kronor jemväl i jemnadt tiotal till två pensioner åt behöfvande adliga fröknar; Medlemmar af adliga ättenN:o 1636 Reuterskiöld och friherrliga ätten N:o 377 Reuterskiöldsk ega företräde till dessa understöds erhållande; Om flere sökande anmäla sig, tilldelas understödet den mest behöfvande; och vid lika behof anställes lottning mellan de sökande.

Skulle af förenämnda ätter ingen gosse eller yngling visa sig vara i behof af att åtnjuta ifrågavarande understöd, må det tillkomma beröfvande gosse eller yngling af friherrliga Örnsköldska ätten, härstammande från friherre Nils August Örnsköld, samt om sådan sökande ej anmäler sig, till det belopp och i den ordning riddarhusdirektionen bestämmer tilldelas gosse eller yngling af annan å svenska riddarhuset introducerad ätt. Härvid skall dock iakttagas, att understödstagare, som ej tillhör Reuterskiöldska familjerna, må vara skyldig att, sedan han innehaft understöd i fem år, afträda detsamma äfven före fylda 21 år, derest beröfvande sökande af nämnda familjer anmäler sig till understödets åtnjutande; Derest ej någon till förenämnda pensioner berättigad fröken sig anmäler, må de till pensioner afsedda belopp utgå såsom stipendier i den ordning härofvan i afseende å understöden till gosse är föreskrifvit; I beslut den 3 juli 1979 medgav kammarkollegiet, att från fonden får utgå två lika storastipendier. Tidigare utgick tre.

https://www.riddarhuset.se/verksamhet/stipendier-och-stod-2/sok-understod-2015/

Wennerqvistska fonden / Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Avkastningen av fonden skall gå till enskilda, funktionshindrade och hjälpbehövande barn och ungdomar under 21 år (ej grupper) som ej erhåller understöd av kommun eller är omhändertagna. Barn som är födda i Stockholm ska ha företräde.

-           - 

Någon särskild blankett finns inte utan ansökan sänds in i form av ett brev med upplysningar om namn, födelsedata, funktionshinder och ändamål med ansökan. Kopia av läkarintyg eller liknande ska skickas med ansökan detta för att styrka funktionshindret, annars är inte ansökan giltig.

-           -

Ansökan ska vara Barnhuset tillhanda senast 30 juni för årets ansökningsomgång. Utdelning från fonden sker 1 gång/år efter styrelsemötet i augusti/september månad. Pengarna skickas ut till mottagaren efter att gällande kvitto inkommit avseende det ändamål ansökan avsett.

-           -

Utdelning/år: ca 5 000 -6 000 till en eller två mottagare

__________________________________________ 

ANSÖKAN SKICKAS TILL:

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Wennerqvistska fonden

Box 241 49

104 51 Stockholm

 


Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Marie Grahn

Post: Box 241 49, 104 51 Stockholm

Besök: Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm

Tel: 08 524 634 92

Mobil: 0768 60 48 41

marie.grahn@allmannabarnhuset.se 

www.allmannabarnhuset.se

 

 

Astrid och Einar Holmgrens understödsfond

Sök stipendium ur Astrid och Einar Holmgrens understödsfond


 Enligt Stiftelsens stadgar lämnas bidrag till "behövande och i Köpings kommun skrivna barn och ungdomar, vilkas löftesrikt påbörjade studier eller utbildning synas av ekonomiska skäl icke kunna utan bidrag till levnads- och studie- eller utbildningskostnaderna fullföljas till avsedd slutexamen eller däremot svarande praktisk eller teoretisk utbildning".
 • Den sökande skall vara mellan 18 och 25 år.
 • Den sökande skall vara eller ha varit skriven i Köpings kommun.
 • Ansökan ska gälla eftergymnasiala studier.
 • Sista ansökningsdag är 3 augusti

Stipendieansökansblankett

 

Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens understödsfond
c/o Köpingsbygdens församling, kyrkoherden
Stora Kyrkogatan 3
731 32 Köping

Stiftelsen Pensionsinrättningen för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg

Fond för behövande äldre göteborgare

gamla Göteborg

Stiftelsen Pensionsinrättningen
för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg


Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som

 • 1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom eller på grund av att arbetsmöjligheten upphört genom arbetsgivarens frånfälle eller motsvarande händelse varefter nytt arbete av enahanda slag ej stått att erhålla.
 • 2. på heltid och i gemensam bostad under minst 15 år vårdat anhörig och som uppnått allmän pensionsålder.
 • 3. varit anställda i familj mindre än 15 år men i övrigt uppfyller de under punkt 1 angivna förutsättningarna vartill kommer dels att de sökande skall visa sig vara i särskilt behov av understöd, dels att stiftelsens resurser förslår till ytterligare bidrag sedan kvalificerade sökande enligt punkterna 1 och 2 tillgodosetts.
 • 4. varit verksamma under minst 15 år i vårdande yrke och som uppnått allmän pensionsålder eller i förtid slutat anställningen på grund av antingen sjukdom eller annan omständighet, varöver de själva inte kunnat råda, och som visar sig vara i behov av understöd enligt de definitioner, som styrelsen från tid till annan må fastställa.

Stiftelsens verksamhetsområde är Göteborgs kommun, dock att den, som haft anställning enligt punkt 1 men sedan utflyttat från kommunen, skall kunna uppbära pension eller bidrag.
Sökande av pension/bidrag, som innehaft anställning enligt punkt 1 har företräde framför övriga sökanden. Vidare har bland flera sökanden den företräde, som, under i övrigt lika omständigheter, har den längsta anställningstiden hos en och samma arbetsgivare och, under även i detta fall i övrigt lika omständigheter, den som har den längsta anställningstiden i Göteborg.

Under i övrigt lika omständigheter har kvinnliga sökanden företräde före manliga.

HISTORIK

Stiftelsen bildades år 1849 med Göteborg som verksamhetsområde och med huvudändamålet ”att, genom lämpliga understöd, sörja derför, att de af den tjenande klassen, som af ålderdom eller obotliga krämpor betagits förmågan att fortfara i sitt tjenstekall och som genom välförhållande gjort sig deraf förtjente, varda för deras återstående dagar emot nöd och armod betryggade”.

Ett ytterligare ändamål var att ”hos ortens tjenstefolk, genom  pennige-belöningar till sådane deribland, som utmärkt sig för sedlighet, ordning, arbetsflit, trohet och stadga, befrämja en gagnelig täflan i dessa dygders utöfning”.

ANSÖKAN

Styrelsen sammanträder tre gånger per år. Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sker på särskild blankett som kan laddas ner till höger. För att en ansökan skall kunna behandlas bifogas följande uppgifter:

 • Personbevis
 • Beslut från Försäkringskassan om Ej begränsad sjukersättning (sjukpensionär)
 • Läkarintyg, i förekommande fall
 • Kopia av slutskattebesked - Sökande
 • Kopia av slutskattebesked - Make/sambo
 • Pensionsavi
 • Hyresavi
 • Bostadsbidrag
 • Handikappsersättning
 • Ekonomiskt bistånd
 • Annan pension ex: AMF, SPP, AFA, pensionsförsäkring

Stiftelsen har begränsade möjligheter att svara på frågor om beslut eller hantering av ansökningar. Av styrelsen fattade beslut går inte att överklaga. Enskilda ansökningar samt bilagor returneras inte.

Blankett för nedladdning

PDF Blankett Ansökan

http://stiftelsenpensionsinrattningen.se/

Ansökan skickas till

Danske Bank, stiftelstjänst

Box 110 55, 404 22 Göteborg

telefon 0752 - 48 41 41

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Måndagskoll

kissekatt

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!