Svenska kyrkan

sk

Sök ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Du som privatperson och organisationer och föreningar som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav är välkommen att söka.

Ansökningsperioderna för 2016:

För organisationer och föreningar var ansökningsperioden 15 maj till 15 juni. 

Som privatperson kan du ansöka om bidrag mellan 1 juli och 15 augusti.  

Stiftelser du kan söka bidrag från 2016 är:

Om det inte står något annat ska du skicka ansökan till den adress som finns på  ansökningsblanketten 

Anna Tryggs Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.

Oscar och Maria Rappes stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning eller att ge hjälp till behövande sjuka och gamla.

Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.

Barn och unga

Stiftelsen unga hjälpares fond för barn och ungdom

Stöd kan lämnas åt kyrklig verksamhet, som syftar till hjälp åt barn och ungdom, som är i behov av speciell hjälp och skydd.

Carolina Lindbergs i Upperud stiftelse för behövande barn

Stipendium kan sökas för främjande av funktionshindrade barn i Värmlands län.

Stiftelsen Sandina Johanssons donation 

Stipendium kan sökas för utbildning av medellösa och föräldralösa funktionshindrade barn.     

Stiftelsen Thure Bergdahls Stipendiefond         

Stipendium kan sökas för studerande vid Humanistiska Läroverket i Sigtuna; av styrelsen för läroverket utvalda behövande, flitiga och välartade vid läroverket studerande ynglingar.   


Döva eller hörselskadade

Stiftelsen Folke Anderssons fond

Stiftelsen har till ändamål att främja dövas semestervistelse

Stiftelsen Fröken Danielsons donation

Stiftelsens ändamål är att främja den kyrkliga och sociala verksamheten till dövas vård och bästa.

Femte dövstumsskoldistriktets stiftelse            

Stipendium kan sökas för att främja döva från Örebro och Värmlands län vid deras vistelse på pensionärs- eller ålderdomshem samt semesterhem.

Stiftelsen för dövas vård och bästa

Stiftelsen har till ändamål att stödja behövande döva eller främja vård av döva. 

Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts fond

I år kan bidrag sökas för bistånd till hörselskadade, att användas i fondens syften och anda. Stiftelsens ändamål är att i Sverige främja medicinsk forskning, lämna bistånd till behövande sjuka och handikappade människor, enskilda såväl som grupper. Bidraget kan ha formen av ekonomiska bidrag till vård, rekreation, tekniska hjälpmedel etc.     


Äldre

Stiftelsen Amelie Högfeldts minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att för ensamma äldre kvinnor - helst ur den s.k. pauvres honteux-klassen - anordna ett hem, där dessa på ålderdomen kunna mot en jämförelsevis ringa eller i vissa fall ingen ersättning erhålla en lugn, behaglig och dem passande fristad. Skulle hinder möta för hemmets upprättande, äger förvaltaren bestämma om tillgångarnas användning för ett närliggande ändamål.

Kyrkligt arbete

Maria Magdalena Brandells stiftelse                   

Stipendium kan sökas för frivilligt kyrkligt församlingsarbete i Nordingrå församling av Västernorrrlands län, och till kristlig föreläsningsverksamhet inom Ytterlännäs församling av Västernorrlands län.

Carl Gustav Långs Stiftelse   

Stiftelsen har till ändamål att främja någon, som kämpat för de kristna idéerna.

Evangeliska stiftelsen

Stipendium kan sökas av personer, som gjort något med personlig övertygelse i tal och skrift eller på annat sätt, för att bland Sveriges folk väcka och stärka en kristen livsåskådning.

 

Stiftelsen har till ändamål att stödja det frivilliga arbetet inom svenska kyrkan samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former - det frivilliga kyrkliga bildningsarbetet, den religiösa upplysningsverksamheten m.m.                                                                                      

STIFTELSER SOM HAR EGEN ANSÖKNINGSADRESS

Ansökan för nedanstående tre stiftelser skickas till:

Svenska kyrkan,
Internationella avd,
Att: Sara Higgins,
Fondansökan,
751 70 UPPSALA                                                                                                  

Anna Thorfinns Stiftelse

Stipendium kan sökas av medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva sitt yrke som läkare i sitt hemland.

Stiftelsen Makarna Axel och Elisabet Welins missionsfond

Stipendium kan sökas av svenska missionssällskap med evangelisk trosbekännelse, som bedriver sjukhusvård eller klinisk verksamhet utom Sverige.

Stiftelsen SKM:s fond för missionsforskning

Stiftelsen har till ändamål att främja en missionsforskning inom SKMs intresseområde. Exempel på ändamål som kan stödjas är: tryckning och spridning av missionsvetenskaplig litteratur för bearbetning inom Svenska kyrkan och systerkyrkorna, stipendiering av fältforskning.    

Ansökan för nedanstående tre stiftelser skickas till:

Svenska kyrkan
Utbildningsinstitutet,
Att: Annika Persson
751 70 Uppsala  

Svenska Kyrkans Rudbeckiusstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att understödja förtjänta teologiska vetenskapsmän eller studerande, samt teologiskt författarskap etc.

Stiftelsen Studiehjälpmedelsfond

Stiftelsen har till ändamål att till studerande, som ämna bli präster lämna studiehjälp i form av lån eller stipendier.  

Stiftelsen Frans och Charlotta Bergholms donationsfond

Stiftelsen har till ändamål att främja utbildning av präster och pastorsdiakoner.