Rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade i Lerum

Greta Bergs Minnesstiftelse
Nordea Stiftelseadministration G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822
Av stiftelsens årsavkastning skall en tiondel tilläggas kapitalet. Återstående nio tiondelar av årsavkastningen utgör efter avdrag för förvaltningskostnaderna stiftelsens utdelningsmedel.

En mindre del av avkastningen skall användas för att bestrida kostnaderna för någon enklare festlighet, som styrelsen varje den 6 juni bör anordna för samtliga å Skallsjö Ålderdomshem intagna personer.

Därest kommunfullmäktige skulle finna att fonden till följd av ändrade sociala förhållanden icke längre skulle fylla någon väsentlig uppgift, äger kommunfullmäktige besluta att utdelningsmedlen i stället skall användas för att främja vård av behövande syn och/eller hörselskadade inom kommunen eller för medicinsk eller annan forskning avseende rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Välkommen att söka medel ur Greta Bergs Minnesstiftelse.

Fonden fördelar medel till:

  • forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade
  • organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade.
  • enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Ansökan om medel skall vara Lerums kommun tillhanda senast den 30 september, ställd till:

Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80  Lerum

http://www.gu.se/digitalAssets/1584/1584628_16088gretabergs.pdf

 

Posted in Fonder & Stipendier.