Ansök om bidrag och fonder

Sidor

Stiftelsen byggmästaren Eric Ritters fond

Hela landet

Namn

-Stiftelsen byggmästaren Eric Ritters fond-

Ansökan sker med egenhändigt utformad ansökan med redogörelse för bl.a. ekonomiska förhållanden.

1) Fasta utgifter per månad, framför allt skatt och bostadskostnad.

2) Inkomster per månad, storleken på socialbidrag, bidrag från annan juridisk eller fysisk person, andra bidrag, underhållsstöd, bidragsförskott, bostadsbidrag, barnbidrag, sjukbidrag, vårdbidrag eller pension.

Det bör också anges om och i vad mån föräldrar, som ej har vårdnaden, bidrager till barnets/barnens underhåll eller om någon (t ex sambo) deltager i kostnader för bostad och hushåll.

Ansökan skall vara ställd till stiftelsen och insändes till nedanstående postadress. Ansökan görs av vårdnadshavaren och ej av barnet/barnen. Ange barnets namn och personnummer. Ange samtliga barn under 18 år.

I motiveringen till ansökan bör sökanden redogöra för de omständigheter som föranlett ansökan och ange vad bidraget skall användas till.

Ange namn och adress för vårdnadshavaren

Ansökan hela åter
Ring
08 - 664 58 55

Skicka ansökan till:

Byggmästare Eric Ritters Fond
Wilhelm Bergman
Sibyllegatan 50 B
114 43 Stockholm

eller

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters fond
C/o Birgitta Freij
Snidaregatan 8a
29631 Åhus

Ändamål

Endast privatpersoner

Ansökningstid hela året

Föräldrar till behövande fattiga barn kan söka

Till räddning av behövande barn från fysiskt och moraliskt fördärv och att barnen får erhålla god uppfostran (gäller ej för funktionshindrade och sjuka)

Privatekonomi på gräsrotsnivå!

Konsten att leva billigt och må bra

Bokus.com

av Göran N K Torin

Det handlar om en ny livsstil!
Var kan man lära sig god hushållsekonomi och samtidigt spara på jordens resurser?
Det finns böcker som lär ut hur man skall placera sina pengar i fonder och aktier, men inte hur man kan leva billigare och därmed få pengar över. Författaren har inte hittat någon bok som tar ett samlat grepp över livsstilen. I grundskolan finns ingen utbildning i hur man lever billigast. Många familjer har heller inte kunskaper i hur man kan leva billigt och ändå må bra.

Arvika kommuns donationsfonder

Donationsfonder

 

Kommunen förvaltar ett antal stiftelser - fonder - där Kommunstyrelsen är styrelse och ytterst ansvarig för beslut om utdelning. Styrelsen har i de flesta fall delegerat beslutanderätten vad gäller utdelning av medel.

Stiftelser där allmänheten kan söka

 • Social Samfond nr 1 kan sökas av personer bosatta inom Arvika kommun.
 • Petter och Olga Anderssons fond kan sökas av personer bosatta inom Gunnarskog.

Prövning av ansökan sker två gånger/år (juni och december). Ansökningsblanketten lämnas in till Socialtjänstens reception eller skickas till 40. Socialtjänsten, Fonder, 671 81 Arvika. Enhetscheferna för Enheten för ekonomiskt bistånd och för Barn- och familjeenheten inom verksamhetsområdet Lärande och stöd är delegerade att fatta beslut om utdelning.

Stiftelsen Arvika kommuns sociala samfond nr 1

Stiftelsen Arvika kommuns sociala samfond nr 1 har bildats genom sammanslagning av olika fonder. För samfonden finns en särskild donationsbok som innehåller en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, föreskrifter som gällde före sammanläggningen samt stadgar.

Samfondens ändamål är att bistå barn och ungdom, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen inte ska tillgodose genom utdebiterade medel. Av den årliga nettoavkastningen ska minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning kommande år. Disponibel avkastning ska användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Arvika kommun i enlighet med ändamålsbeskrivning.

Medel ur fonden delas vanligtvis ut vid två tillfällen per år, inför skolavslutningen i juni och inför julhelgen i december. Annonsering om möjligheten för enskilda Arvikabor att ansöka om bidrag görs i lokalpressen. Den enskilde ska i sin ansökan redogöra för sin sociala och ekonomiska situation. I första hand beviljas bidrag till barn i familjer med låga inkomster samt till sjuka och handikappade med särskilda behov som inte kan täckas med allmänna medel.

Stiftelsen Petter och Olga Anderssons fond

Stiftelsen bildades 1963 då makarna Petter och Olga Andersson överlät sin fasta egendom som gåva till dåvarande Gunnarskogs socialnämnd, som numera ingår i Arvika kommun.

Stiftelsens ändamål är att bistå barn och ungdomar, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen inte skall tillgodose genom utdebiterade medel. Disponibel avkastning ska användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till personer bosatta inom före detta Gunnarskogs kommun.

Stiftelser där skolelever kan söka

 • Gymnasieskolans samfond

För att kunna söka måste skoleleven vara inskriven på Arvika kommuns gymnasieskola. För mer information om fonden kan du kontakta någon av rektorerna på Solberga- eller Taserudsgymnasiet. Du ansöker skriftligt via en särskild ansökningsblankett som du lämnar in till rektor.

Stiftelsen Gymnasieskolans samfond

Stiftelsens ändamål är:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit.
 • Belöning åt elev som ägnar arbete åt teater, musik, gymnastik, idrott eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola.
 • Stipendier för fortsatt utbildning.
 • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom Sverige eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
 • Förvärv av materiel mm.

Bidragsgivningen är delegerad till gymnasieskolornas rektorer.

 • 40. Socialtjänsten
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Fabriksg 5
 •  
 • Socialtjänstens reception
 • Tfn 0570-814 01
 • Tfn tid 8.30-12.00, 13.00-15.30
 •  
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Gymnasieskolans rektorer
 • Tfn 0570-816 00 växel

http://www.arvika.se/kommunochpolitik/kommunfakta/stipendierfonderutmarkelser/donationsfonder.4.41bc345d121cf671c48800082.html

Ska man skratta eller gråta?

Bra att försäkringskassan är ärliga med att sjukförsäkringen är undermålig. Känns ju tryggt o bra att veta att sjukdom innebär att du får bo i en grotta.

Det gör ju säkert alla sjuka mycket friskare direkt!

Anna Johansson Visborgs Stiftelse, hyra stuga

Hyra stuga

Läs igenom hela denna sida och se till att ha dokument såsom slutskattsedel (Besked Beslut om årlig beskattning) från Skatteverket och ev andra dokument inskannade/fotograferade innan du börjar fylla i intresseanmälan. Max 3 MB gäller per bifogad fil. 

OBS! Ansökningsformuläret stödjer ej Internet Explorer version 7 och tidigare pga av säkerhetsskäl. Uppdatera din Explorer alt installera en annan webläsare såsom Firefox eller Chrome.

Korttidsbokningarna fördelas from 1 mars vilket innebär att alla ansökningar som inkommit senast sista februari har lika stor chans att få önskad period/stuga. 

Säsongen börjar första april och slutar sista september.

Slutskattsedel

Ansökan fyller du i på vår hemsida via en dator med internetuppkoppling, en surfplatta eller en smartphone. 

Har du ej tillgång till något av detta kan du gratis boka datortid på ett bibliotek.

Slutskattsedeln kan du skanna via en skrivare eller fotografera med en digitalkamera, mobiltelefon eller surfplatta för att sen bifoga bilden i din ansökan. 

Har du ej tillgång till något av ovanstående kan du kopiera din slutskattsedel på ett bibliotek och skicka den per post.

När du skickat in din ansökan kommer du inom ett vecka att få ett bekräftelsemail att ansökan är mottagen. 

OBS! Kontakta oss om du ej fått något mail inom en vecka. 

Korttid 2017 - Du vill hyra stuga/rum en eller flera veckor kommande säsong. Ange ev önskemål om stugnummer och storlek i fritextfältet.

Ansökan korttid Ansökan öppen

Säsong 2017 - Du har hyrt säsongsstuga/rum innevarande säsong och vill fortsätta hyra säsong kommande säsong.

Ansökan säsong    Ansökan öppen oktober-november 2016. 

Ny säsong 2017 - Du är intresserad av att hyra stuga/rum hela kommande säsong, april-september. 

Ansökan ny säsong    Ansökan öppen oktober-november 2016. 

Karta över området

Kriterier 

Kvinnor ur låglönegrupper
Ensamstående kvinnor med eller utan barn
Kvinnor utan egen förmögenhet

Ovanstående kriterier måste uppfyllas. 

Arbetarkvinnor främjas.

Registrerad näringsidkare tillåts ej hyra. 
(Personer med eget företag och/eller företagsengagemang i styrelse eller motsvarande kan ej kvalificera sig som hyresgäst.)

Ekonomiskt behövande

Inkomstgräns
För att kvalificera sig för att få hyra stuga får hushållets taxerade årsinkomst ej överstiga 4 PBB (prisbasbelopp). 
Tillägg med 1 PBB får göras per hemmavarande barn, dock ska dessa personers inkomst och förmögenhet beaktas.

Förmögenhet: 1 PBB per hushåll kan accepteras.

Förmögenhets tillgångar avser nettotillgångar. Privatbostad ska tas upp till marknadsvärdet med avdrag för de lån som finns på bostaden.
Inför säsongen 2017 gäller 2015 års PBB 44 500:- (Skickas ansökan in efter att slutskattsedel för 2016 skickats ut används den vid bedömningen.)

Bedömning sker på taxerad inkomst och PBB från samma år.

Det innebär att den taxerade årsinkomsten ska understiga 178 000:- (1 barn = 222 500:-, 2 barn = 267 000:- osv)

Slutskattsedel (Beslut om årlig beskattning) bifogas i ansökningsformuläret.

Bifoga slutskattsedel (Besked Beslut om årlig beskattning).

Socialt eller medicinskt behövande

Den sökande bedöms utefter sociala eller medicinska behov och skäl samt stiftelsens prioriteringsgrunder varvid bruttoinkomsten inte kommer vägas in. Personer som inte uppfyller kriterierna för ekonomiskt behövande kan ingå i våra kvotgrupper för socialt eller medicinskt behövande. 

I denna bedömningsgrund kommer en särskild och utvidgad bedömning av den sökandes behov göras av styrelsen. 

Destinatärerna erbjuds semesterboende till oreducerat pris dvs fullt pris. 

Bifoga slutskattsedel (Beslut om årlig beskattning) + ev läkarintyg för medicinskt behövande.

Övriga - max 10%

Den sökande faller antingen utanför de två första grunderna men anses kunna beredas semestervistelse av andra särskilda skäl. Destinatärerna har en tillfälligt hög inkomst pga exempelvis avgångsvederlag. Inga ytterligare desinatärer som sökt/beviljats enligt de två första grunderna återstår. Dvs stiftelsens syfte 100% uppfyllt.  

Destinatärerna erbjuds semesterboende till oreducerat pris dvs fullt pris. 

I denna bedömningsgrund kommer en särskild och ev utvidgad bedömning av de sökandes behov göras av styrelsen i de fall detta krävs. 

Ovanstående kriterier (socialt- eller medicinskt behövande och övriga) kan i någon del att komma justeras. 

Hyra stuga korttid (en eller flera veckor, månader)

Att hyra stuga korttid innebär att hyresgästen tecknar ett kontrakt på en eller flera veckor.
För att få hyra stuga måste kriterierna uppfyllas.
Intresseanmälan måste skickas in varje år. Formuläret för intresseanmälan finns tillgänglig from oktober.

Korttidsstugorna börjar fördelas bland de som skickat in intresseanmälan senast sista februari. De intresseanmälningar som inkommer efter sista februari bokas in i mån av plats vartefter de inkommer.
Vid korttidshyra ska hyresbeloppet vara Stiftelsen tillhanda ca tre veckor innan hyresperiodens start. Förfallodag framgår på faktura. Det går bra att delbetala hyran fram till förfallodagen. 

Bokningsavgiften på 500:- betalas in efter kontraktsskrivning enligt förfallodatum på faktura och är en delbetalning av det totala hyresbeloppet. Bokningsavgiften återbetalas ej.

Vid ombokning efter kontraktsskrivning tas en ombokningsavgift på 350:- ut. 
El ingår vid korttidshyra.
Nycklar till stugorna hämtas mellan kl 13-14 första måndagen i hyresperioden eller enligt överenskommelse. Utflyttning sker under söndagen sista veckan i hyresperioden. 

Hyra stuga säsongsvis

Att hyra stuga säsongsvis innebär att hyresgästen hyr en stuga från april-september. Om hyresgästen även inför nästa säsong uppfyller kriterierna har denna hyresgäst förtur till den tidigare hyrda säsongsstugan. 
Intresseanmälan måste skickas in varje år senast sista november. Blanketten för intresseanmälan finns tillgänglig from september.
Vid säsongshyra ska hyresbeloppet vara Stiftelsen tillhanda senast den sista februari. Delbetalning uppdelad på 3 månader tillåts vid förfrågan.
Säsongshyresgäster betalar elabonnemang och elförbrukning.Nycklar till stugorna hämtas mellan kl 13-14 första måndagen i hyresperioden eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast sista november året innan säsong för de som hyrt säsongsvis tidigare säsong och de som vill börja hyra säsongvis kommande säsong.

Korttidsstugor fördelas i mars vilket innebär att alla ansökningar som inkommit senast sista februari har störst chans att få önskad stuga/period. Ansökningar som inkommer from mars bokas in vartefter de inkommer. 

Uthyrning sker endast till personer som uppfyller Stiftelsens kriterier och Skatteverkets inkomstgränser eller ingår i våra övriga bedömningsgrupper.

Hyresobjekt

Stugor
Liten stuga = ca 15-20 kvm
Stor stuga = ca 25 kvm
Små stugor är utrustade med två sovplatser och stora stugor är utrustade med tre sovplatser.

Rum

Stiftelsen hyr ut rum säsongsvis i fastigheterna Lilla och Stora Kungshamn. 
Rummen är små och utrustade med byrå, stol, säng och eventuellt extrasäng. Gemensamt kök och toalett.
Lilla och Stora Kungshamn är reserverat för kvinnor och barn. Män får gärna komma på besök men inte sova över. Skulle det vara så att du som hyresgäst träffar en man mellan kontraktsskrivning och inflyttning så går det bra att byta till stuga i den mån det finns lediga stugor. Rumsuthyrningen kräver att minst 9 rum ska vara uthyrda.
Finns det lediga rum hyrs dessa ut inom korttidsuthyrningen. Minst 4 veckors period måste bokas.

Uthyrningssäsong
Uthyrningssäsongen är under april-september.
Stugorna har sommarvatten under maj-september om vädret så tillåter.
Under april då sommarvattnet ej är på finns två toaletter och dusch tillgängliga. Övriga har endast sommarvatten.

Hyresnivåer gällande ekonomisk behövande 2016 (övriga gruppers hyresnivå inom parentes)

Nedanstående hyresnivåer är från 2016. Inför säsongen 2017 kan hyran komma att justeras. 

Liten stuga
1 v 1500:- efterföljande veckor 750:-/v
(1 v 4500:- efterföljande veckor 2250:-/v)
Stor stuga

1 v  2500:- efterföljande veckor 1000:-/v
(1 v 6000:- efterföljande veckor 3000:-/v)
Rum (pga att det är ett kollektivboende är minimihyrestiden 4 veckor)

4 v 3750:- efterföljande veckor 750:-/v
(4 v 11250:- efterföljande veckor 2250:-/v)
Rumsuthyrning sker i fastigheterna Lilla och Stora Kungshamn. Detta är ett boende endast för kvinnor och barn. Män får gärna komma på besök men inte sova över. Skulle det vara så att du som hyresgäst träffar en man mellan kontraktsskrivning och inflyttning så går det bra att byta till stuga i den mån det finns lediga stugor.

Säsongshyra gällande ekonomiskt behövande (övriga gruppers hyra inom parentens)

Säsongsstuga liten - 7500:- (25 000:-) 
Säsongsstuga stor - 11 000:- (35 000:-) 
Säsongsrum - 7500:- (25 000:-) 

Avgifter

Bokningsavgift
Bokningavgift på 500:- tas ut som en delbetalning av den totala hyran och faktureras med 10 dagars betalningsvillkor efter kontraktsskrivning. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. 

Senast 30 dagar innan inflyttning ska avbokning ske. Vid senare avbokning debiteras hyresgästen hela hyresbeloppet.

Ombokningsavgift
Ombokningsavgift på 350:- tas ut vid ombokning efter det att kontrakt skrivits och faktura skickats ut. 

Misskötsel ekonomiskt behövande (övriga grupper inom parentes)
Ej städat stugan vid avflyttning 1000:- (3000:-)
Ej tömt stuga/rum 1000:- (3000:-)
Ej tömt stuga/rum - hyra lager/förvaring 1000:-/m (3000:-/m)

Ej återlämnat nyckel vid hyresperiodens utgång 1000:- (3000:-)
Ej återlämnat nyckel inom 1 månad efter hyresperiodens utgång 1500:- (4500:-) utöver ovanstående punkts avgift.
Rökt i stuga/rum 5000:- plus förlorad hyresintäkt (10 000:- plus förlorad hyresintäkt)
Skadegörelse - material och arbetskostnad för att återställa stuga/rum

Stugornas utrustning 

Alla stugor har kylskåp och minimum kokplattor (en del stugor har bänkspis eller vanlig golvspis).
Stugorna är utrustade med husgeråd såsom porslin, bestick, glas, kokkärl och köksredskap.
Madrasser, kuddar och täcken ingår i utrustningen vid korttidshyra. (Vid säsongshyra tar hyresgästen med sig täcke och kudde.)
Enkla utemöbler finns för frukost i det gröna.
Städmaterial – hink, mopp och sopborste med skyffel.
Det finns två sovplatser i de små stugorna och tre sovplatser i de stora stugorna. 
Möbleringen är enkel och inkluderar bord, stolar, sängar, byrå och gardiner.

Glöm ej att ta med dig sängkläder (påslakan, lakan, örngott), handduk, diskmedel, diskborste, disktrasa, soppåsar och övriga förbrukningsvaror som hör vardagen till.

Utrustning säsongsstugor/rum

Säsongsstugor/rum har en enkel basutrustning. Hyresgästen tar själv med sig täcke och kudde. Små stugor utrustas med max 1 säng + extrasäng och stor stuga 2 sängar + extrasäng, rum har endast en säng. Antal sängar beror på hur många hemmavarande barn under 20 år hyresgästen har.

Glöm ej att ta med dig täcke, kudde, sängkläder (påslakan, lakan, örngott), handduk, diskmedel, diskborste, disktrasa, soppåsar och övriga förbrukningsvaror som hör vardagen till.
Se bildgalleriet för bilder på stugorna alternativt besök våra album på Facebook.

Allmän information

Stugor och rum kan hyras från och med första april till och med sista september. 

Kommunalt dricksvatten finns i kran på husknuten eller på ett närbeläget träd. Maj till september om vädret så tillåter.
WC/dusch finns i fristående små hus på området. Bastu/WC/dusch finns bredvid expeditionen.
Sängkläder, handdukar och rengöringsmedel och trasor för städning medtas av hyresgästen. Kudde och täcken medtages av de som hyr säsongsvis.

Husdjur är välkomna men måste hållas kopplade inom stiftelsens ägor för allas trivsel.

Karta över området [PDF]

För att kunna öppna ovanstående PDF måste du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. Använd följande länk för att ladda ner programmet gratis från Adobes hemsida.

Adobe Reader

Post och prenumeration på dagstidning
Vill du få din dagstidning under sommaren så använder du nedanstående adress vid eftersändning:
Poststopp 1
Förnamn Efternamn
Skurusundsvägen 171
131 46 NACKA

För annan post såsom brev och vykort används följande adress:
Visborgsklubben
Förnamn Efternamn
Skurusundsvägen 171
131 46 NACKA

Mataffärer
Mataffärer finns utefter busslinjen exempelvis: ICA Kvantum/Willys Sickla Köpkvarter, Willys Nacka Forum, Matöppet/ICA i Ektorp.
Ektorp är närmsta centrum och ligger ca 3 km från Visborgs Minne.

Båtar

Förtöjning av båtar är ej tillåtet inom stiftelsens vattenområdet inklusive kustlinje och badbrygga. Båtar kan stanna för av- och påstigning vid gamla ångbåtsbryggan mellan Gammelgården och Ekensdal.

Stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne

Skurusundsvägen 161

131 46 NACKA

Telefon: 08-716 03 90

Mail: anneberg.nacka@gmail.com

Besök gärna stiftelsen på Facebook.

https://visborgsminne.se/#/hyra-stuga

 

Ljungbergska Stiftelsen

" En god uppfostran utsår i barnets själ sanningens, kärlekens, dygdens och kunskapens frön samt danar sålunda barnen till förståndiga, godhjärtade dygdiga och duglige män och qwinnor." Utdrag ur testamente år 1879.
 

Ljungbergska Stiftelsen

Ljungbergska Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till behövande barn och ungdomar bosatta i Halmstads kommun. Med ”behövande” avses familjens ekonomiska situation, oftast förorsakad av arbetslöshet eller av annan anledning låga inkomster, ibland i kombination med höga kostnader, exempelvis på grund av sjukdom, dock ej för ren sjukvård.

ANSÖK PRIVAT

https://www.ljungbergska.se/sv/stiftelsen.aspx

Ansökningar behandlas nästa gång i oktober/november

 

Stiftelsens adress är:

Ljungbergska Stiftelsen

Box 277

301 07 Halmstad

Ljungbergska Stiftelsen kan också nås med e-post merinfo@ljungbergska.se.

Stiftelsen Sannes Minne

Stiftelsen Sannes Minne vill ge äldre kvinnor med låg inkomst,

boende i Uddevalla, en årlig penninggåva för lite guldkant i vardagen.

 

Stiftelsen Sannes Minne

Box 128

451 16 Uddevalla

 

Ansökningsregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år. Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. Ansökan om bidrag kan göras under hela året.

 

För 2016 gäller:

Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 23 september.

Annonsering i tidningen Sju dagar sker under augusti. Bidragen betalas ut en gång per år, i början av december. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2015.
Vänligen anmäl kontonummer från valfri bank till Swedbanks kontoregister för snabbare utbetalning av beviljade bidrag.
Anmälan görs på ett Swedbankkontor eller på Swedbanks hemsida med hjälp av Bank-ID:
http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister/index.htm
Om ingen anmälan görs sker utbetalning via avisamt bankkonto i ansökan för snabbare och enklare utbetalning.

 

För ansökningsåret 2016 är gränsen för högsta inkomst; 140 000 kronor, samt 3000 kronor i inkomst av kapital.

 

 

Dahl-Swartlingska stiftelsen

Dahl-Swartlingska stiftelsen

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ”pauvres honteux” (ekonomiskt behövande) i Norrköping.

Sänd ansökan till
Danske Bank stiftelsetjänst, c/o Norrköping kommun, Box 111 44, 404 23 Göteborg

Ansök om stöd från sociala samfonden

Ansök om stöd från sociala samfonden

 
 Nu kan du som är folkbokförd i Svenljunga kommun ansöka om medel ur sociala samfonden.

Sista ansökningsdagen är 30 april och 30 september

 
 Fondens syfte är att ge ett extra stöd till äldre, sjuka, funktionsnedsatta och barnfamiljer som har låg inkomst.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta Liselott Johansson på telefon 0325-18 000 eller via e-post liselott.johansson@svenljunga.se

Vi behöver din ansökan senast 2016-04-30.

 
 
 

Stiftelsen Adolf Grapes Minne

Stiftelsen Adolf Grapes Minne Adolf Grape

Stiftelsen utdelar bidrag till:

 • personer med nedsatt hälsa och låga inkomster – bosatta i Gävle kommun – för konvalescentvård, rekreationsresor o.dyl.
 • humanitära organisationer för aktiviteter för personer – företrädesvis bosatta i Gävle kommun – som på grund av nedsatt hälsa, ålderdom, ensamhet eller annan anledning behöver särskilt stöd.

Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med skattemedel.

Ansökan - privatperson

Sista ansökningsdatum för privatpersoner är 18 april 2016. Här hittar du bland annat den blankett som behövs för att söka bidrag från Stiftelsen Adolf Grapes Minne.

Ansökan - Privatperson

För att ansöka om bidrag laddar du ner ansökningsblanketten(pdf) nedan, skriver ut den från din dator, fyller i den och skickar den med post till:
Stiftelsen Adolf Grapes Minne
Box 6137
800 06 Gävle

Ansökningsformulär

 

Sista ansökningsdatum för bidrag 2016 är
18 april.

http://www.grapesminne.se/ansokan-privat.php

Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du även in:

 • Aktuellt läkarintyg, sjukintyg eller liknande information om din sjukdom.
 • Kopia av senaste inkomstdeklaration, uppgifter om din förmögenhet (deklaration och uppgifter lämnas även för make, sambo och – om ansökan gäller barn – föräldrar).